חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חלקי - תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), (כללים להחזר תשלומים),

לתחילת העמוד תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), (כללים להחזר תשלומים),
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "גוף פטור מניהול כספים בקופת גמל" - המדינה או גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92 לחוק;

  "הפרשי הצמדה" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;

  "חוק פסיקת ריבית והצמדה" - חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

  "זכאי להחזר" - עובד שסיים את שירותו או עבודתו או נושא משרה שסיים את כהונתו, אשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעביד או מקופת הגוף שבו כיהן, ואשר נוכו ממשכורתו תשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית;

  "קופה לניהול" - קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או קופת גמל מרכזית לקצבה;

  "ריבית צמודה" - כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה;

  "תקנות פסיקת ריבית והצמדה" - תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003;

  "תשואה רעיונית" -

  (1) לגבי גוף פטור מניהול כספים בקופת גמל - הפרשי הצמדה בצירוף ריבית צמודה;

  (2) לגבי גוף שאינו גוף פטור מניהול כספים בקופת גמל -

   

  (א) בשל התקופה שבה נוהלו התשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית בקופה לניהול - הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה לניהול על התשלומים בשל התקופה האמורה לאחר ניכוי דמי ניהול;

  (ב) בשל תשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית בעבור התקופה שקדמה לחודש ינואר 2008 ושלא מנוהלים בקופה לניהול - הפרשי הצמדה בצירוף ריבית צמודה;

  (ג) בשל תשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית בעבור חודש ינואר 2008 ואילך ושלא מנוהלים בקופה לניהול -

  (1) בשל התקופה שקדמה למועד התחילה - הפרשי הצמדה בצירוף ריבית צמודה;

  (2) בשל התקופה החל ממועד התחילה ואילך - ריבית פיגורים, כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה; 

  "תשלום להשתתפות בפנסיה תקציבית" - סכום שנוכה ממשכורתו של עובד או נושא משרה, לפי העניין, לפי סעיף 89 או 90 לחוק.

לתחילת העמוד 2. החזר התשלומים
 • על סכום התשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית שיוחזר לזכאי להחזר תיווסף או תופחת, לפי העניין, תשואה רעיונית בעבור התקופה שבין המועד שבו נוכו התשלומים להשתתפות בפנסיה תקציבית לבין המועד שבו יוחזרו התשלומים בפועל.

לתחילת העמוד 3. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה בתוך 30 ימים מיום פרסומן (בתקנות אלה - מועד התחילה).