חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חלקי - פרק ט"ז:תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית

לתחילת העמוד פרק ט"ז:תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית
לתחילת העמוד 88. הגדרות
 • בפרק זה -

  "המועד הקובע" - יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);

  "הסכם" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;

  "חוק קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

  "עובד" - מי שמועסק אצל מעסיק, לרבות שוטר וסוהר, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת המעסיק;

  "מעסיק" - כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק מהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופתו:

  (1) המדינה;

  (2) גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיפים 21 ו-32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  (3) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד לענין פרק זה;

  "משכורת" - הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;

  "משכורת קובעת", לענין עובד או נושא משרה מסוים, בזמן מסוים - רכיבי המשכורת המשולמים לעובד או לנושא המשרה, שהיו מובאים בחשבון לצורךחישוב הקצבה, אילו אותו עובד או נושא משרה היה פורש לגמלאות באותו זמן;

  "נושא משרה" - כל אחד מהמפורטים להלן, שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או מקופת הגוף שבו הוא מכהן:

  (1) נושאי המשרה המפורטים בתוספת לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969 (בפרק זה - חוק גמלאות לנושאי משרה);

  (2) ראש רשות כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977 (בפרק זה - חוק הרשויות המקומיות);

  (3) ראש מועצה דתית וסגניו אשר עליהם חל חוק הרשויות המקומיות, לפיהוראות סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (בפרק זה - חוק שירותי הדת היהודיים);

  (4) רב עיר כהגדרתו בסעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים;

  "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה"- כהגדרתן בחוק קופות גמל;

  "קצבה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד או לנושא משרה שפרש לגמלאות, או לשאיריו;

  "שאיר", של עובד או של נושא משרה - כמשמעותו בהסדר הפנסיה החל לגבי העובד או נושא המשרה.

לתחילת העמוד 89. ניכוי תשלומים מעובד
 • (א) מהמשכורת המשולמת לעובד בעד המועד הקובע ואילך ינכה המעסיק תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:

  1. בעד התקופה החלבמועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - 1% ממשכורתו הקובעת של העובד;

  2. בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך - 2% ממשכורתו הקובעת של העובד.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נקבעו בהסכם, שאושר על ידי שר האוצר, שיעורים אחרים מהשיעורים הקבועים באותו סעיף קטן, שהם אחידים לגבי כלל העובדים אצל אותו מעסיק, ינכה המעסיק, לפי הוראות סעיף קטן (א), תשלומים בשיעורים שנקבעו בהסכם כאמור.

לתחילת העמוד 90. ניכוי תשלומים מנושא משרה
 • מהמשכורת המשולמת לנושא משרה בעד המועד הקובע ואילך ינוכו תשלומים בשיעורים כמפורט להלן:

  (1) בעד התקופה החל במועד הקובע עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004) - 1% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה;

  (2) בעד התקופה החל ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ואילך - 2% ממשכורתו הקובעת של נושא המשרה.

לתחילת העמוד 91. ייעוד התשלומים
 • (א) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיפים 89 או 90, על ידי המדינה או על ידי גוף מהגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לעובדים אחרים של המעסיק או לאותו נושא משרה או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, הכל לפי העניין.

  (ב) התשלומים שינוכו מהמשכורת המשולמת לעובד או לנושא משרה לפי סעיף 89 או 90, על ידי מי שאינו המדינה או גוף מגופים המפורטים בסעיף 92(א), ישמשו אך ורק למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94, לאותו עובד או לאותו נושא משרה, שפרש לגמלאות, או לשאיריו, לפי הענין, ואם נפטר העובד או נושא המשרה ואין לו שאירים - לעובדים אחרים של המעסיק או לנושאי משרה אחרים, שפרשו לגמלאות, או לשאיריהם, לפי הענין.

לתחילת העמוד 92. ניהול התשלומים
 • (א) התשלומים שינוכו לפי סעיף 89 או 90, למעט התשלומים שינוכו על ידי המדינה, או על ידי גוף מהגופים המפורטים להלן, ינוהלו בחשבון נפרד של המעסיק בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בחשבון של המעסיק בקופת גמל מרכזית לקצבה; ואלה הגופים:

  (1) בנק ישראל;

  (2) המוסד לביטוח לאומי;

  (3) הרשות לשיקום האסיר, כמשמעותה בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983;

  (4) יד יצחק בן-צבי, כמשמעותה בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969;

  (5) מע"צ - חברה לאומית לדרכים בישראל בע"מ;

  (6) רשות העתיקות, כמשמעותה בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;

  (7) רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;

  (8) רשות ניירות ערך, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

  (9) שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

  (10) גוף אחר שתשלומי הקצבה בעד עובדיו משולמים באמצעות המדינה, ושקבע שר האוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות.

  (ב) כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף קטן (א), ושנמשך בידי המעסיק, שלא באמצעות הוראה לתשלום של אותו סכום לעודו, לנושא משרה או לשאיריו, יופקד בחשבון בנק נפרד שהמעסיק יפתח למטרה זו בלבד ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים (בפרק זה - החשבון הנפרד).

לתחילת העמוד 93. פטור מעיקול
 • כל סכום המנוהל בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או בקופת  גמל מרכזית לקצבה, כאמור בסעיף 92(א), או בחשבון הפרד, לא יהיה ניתן, לשעבוד או לעיקול על פי כל דין, ואולם ניתן יהיה להטיל עיקול על כספים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו של עובד שסיים את שירותו או עבודתו או של נושא משרה שסיים את כהונתו, לפי הענין, ושנמצאים בחשבון הנפרד, בשל תביעה של העובד או של נושא המשרה לתשלום קצבה או להחזר תשלומים לפי סעיף 94.

לתחילת העמוד 94. החזר התשלומים
 • (א) עובד שסיים את שירותו או עבודתו או נושא משרה שסיים את כהונתו, ואשר אינו זכאי לתשלום קצבה מאוצר המדינה, מקופת המעביד או מקופת הגוף שבו כיהן, יהיה זכאי להחזר התשלומים שנוכו לפי הוראות פרק זה ממשכורתו.

  (ב) שר האוצר יקבע כללים להחזר התשלומים לפי סעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 95. דין חייל
 • לענין פרק זה יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע ושהסדר הפנסיה החל לגביו הוא תשלום פנסיה מקופת המדינה, כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עבודה.

לתחילת העמוד 96. עדיפות
 • הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם.

לתחילת העמוד 97. ביצוע ותקנות
 •  שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

לתחילת העמוד 98. תוספת
 • בוטל החל מ 02/02/2022