חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חלקי - פרק ט"ו:הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי(הוראת שעה)

לתחילת העמוד פרק ט"ו:הפחתת משכורתם של העובדים ונושאי המשרה בשירות הציבורי(הוראת שעה)
לתחילת העמוד 75. הגדרות
 • בפרק זה -

  "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003) עד יום כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005);

  "הסכם" - הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בפרק זה - חוק הסכמים קיבוציים), צו הרחבה כמשמעותו בחוק האמור, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל, או חוזה עבודה אישי לרבות חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, שלפיהם המעביד משלם שכר או תשלומים נלווים לעובד, או המסדירים תנאי עבודה אחרים של העובד;

  "ההסכם לעידוד הצמיחה במשק" - הסכם קיבוצי מיוחד כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, שנחתם ביום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה;

  "הענקות ותשלומים" - תשלומים חד-פעמיים המשולמים עקב סיום עבודה, שירות או כהונה לפי דין או הסכם;

  "מוסד חינוך" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1950;

  "מעביד" - כל אחד מאלה:

  (1) המדינה;

  (2) גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בפרק זה - חוק יסודות התקציב);

  (3) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

  (4) גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

  (5) מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

  (6) גוף אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וששר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד לענין פרק זה;

  "משכורת" - הכנסת עבודה כהגדרתה בסעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה, שניתנה בכסף;

  "נושא משרה" - כל אחד מאלה:

  (1) ראש הממשלה;

  (2) שר;

  (3) סגן שר;

  (4) יושב ראש הכנסת;

  (5) ראש האופוזיציה;

  (6) סגן יושב ראש הכנסת;

  (7) יושב ראש ועדה בכנסת;

  (8) חבר הכנסת;

  (9) מבקר המדינה;

  (10) שופט;

  (11) שופט בית דין לעבודה;

  (12) שופט תעבורה;

  (13) דיין;

  (14) קאדי;

  (15) קאדי מד'הב;

  "עובד" - מי שמלאו לו 18 שנים המועסק אצל מעביד על פי הסכם;

  "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "קופת גמל" - כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה;

  "קצבה" - סכום המשתלם מדי חודש לעובד שפרש משירותו או מעבודתו, או לשאיריו של עובד כאמור;

  "שכר מינימום" - כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (בפרק זה - חוק שכר מינימום).

לתחילת העמוד 76. הפחתת המשכורת ודחיית תשלומים
 • (א) בתקופה הקובעת או בעדה תפחת משכורתו של עובד או יידחו תשלומים שלהם הוא זכאי לפי הסכם, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל עליו המסדיר, בין השאר, ענינים אלה ואשר אושר בידי שר האוצר.

  (ב) לא חל עובד הסכם קיבוצי כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגביו הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק.

לתחילת העמוד 77. סייג לתחולה
 • הוראות סעיף 76 לא יחולו על עובד בשירות המדינה, המועסק בחוזה מיוחד לפי תקנה 1(3) לתקנות שירות המדינה (מינויים בחוזה מיוחד), התש"ך-1960, החל ביום י"ג באדר א' התשס"ג (15 בפברואר 2003) או לאחריו, ברמת שכר הנמוכה מזו שהיתה קיימת לפני המועד האמור לגבי עובדים מסוגו.

לתחילת העמוד 78. התחלת ההסכם לעידוד הצמיחה במשק
 • שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות ההסכם לעידוד הצמיחה במשק, כפי שיקבע, יחולו על מעבידיהם של עובדים מאורגנים שחל עליהם סעיף 76(ב) ועל ארגוני העובדים המייצגים עובדים כאמור.

לתחילת העמוד 79. עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה
 • לגבי עובד שמשכורתו צמודה למשכורת נושא משרה, לא תובא בחשבון, בחישוב המשכורת אשר תופחת בהתאם להוראות סעיף 76, הפחתת המשכורת של נושא המשרה לפי פרק זה.

לתחילת העמוד 80. סייג לענין תשלומים שונים
 • הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב אלה:

  (1) תשלומי המעביד והעובד לקופת גמל המשולמים בעד התקופה הקובעת;

  (1א) ההכנסה, החיוב במס או הפטור ממנו, לפי הענין, לפי הוראות סעיפים 3(ה), (ה1), (ה3), 9(7א) ו-45א לפקודת מס הכנסה;

  (2) ההענקות והתשלומים המשולמים לעובד או לשאירו, בתקופה הקובעת או בעדה;

  (3) גמלה המשתלמת למבוטח או לתלוי בו, לפי סימנים ה' ו-ח' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

  (4) תגמול המשולם לפי חוזה ביטוח נכות כאמור בפרק ג' לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, וכן דמי ביטוח המשולמים לפי חוזה כאמור בעד התקופה הקובעת.

לתחילת העמוד 80.א. הרחבת תחולת סעיף 80
 • במהלך כל התקופה שבה הופחתה משכורתו של עובד שהוא עובד אצל מעביד שאינו מנוי בפסקאות (1) עד (6) להגדרה "מעביד" שבסעיף 75, יחולו לגביו הוראות סעיף 80 (1) ו-80 (1א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

  (1) משכורתו הופחתה בתוך 90 ימים מיום כ' באייר התשס"ג (22 במאי 2003);

  (2) העובד אינו "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.

לתחילת העמוד 81. דין הפחתת המשכורת לענין גמלאות
 • על אף הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, וההחלטות שהתקבלו לפיו, והסכם שלפיו משלמת קצבה מאוצר המדינה או מקופת המעביד, הפחתת המשכורת לפי סעיף 76 לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לתשלום קצבה.

לתחילת העמוד 82. דין חייל
 • (א) לענין פרק זה, יראו חייל המשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד.

  (ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לקבוע הסדרים השונים מההסדרים הקבועים בפרק זה לגבי חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת; בסעיף זה, "חייל" ו"משכורת מיוחדת" - כהגדרתם בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

לתחילת העמוד 83. דין נושא משרה
 • לענין פרק זה, יראו נושא משרה כעובד, אף שאין מתקיימים לגביו יחסי עובד ומעביד.

לתחילת העמוד 84. דין עובד קבלן כוח אדם
 • הוראות פרק זה יחולו גם על מי שמועסק על ידי קבלן כוח אדם אצל מעביד על פי הסכם.

לתחילת העמוד 85. החלת חוק יסודות התקציב
 • הוראות סעיפים 29א, 29ב, 33א(ב1), 33א(ד) עד (ו) 34(א)(1), 34(א)(1), 34(ב), 35, 35א, 36, 37(ד) עד (ו) ו-39 לחוק יסודות התקציב, לענין שינויים בשכר או מתן הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה, לרבות הסמכויות הנתונות בהן, יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי תשלום משכורת שנעשה בניגוד להוראות פרק זה.

לתחילת העמוד 86. עדיפות ואי פגיעה בשכר מינימום
 • (א) הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות:

  (1) חוק הסכמים קיבוציים, צו הרחבה שניתן לפיו ביום ב' בשבט התשס"ג (5 בינואר 2003) בענין תשלום תוספת יוקר וצווי הרחבה שניתנו לפי החוק האמור בענין תשלום קצובת הבראה;

  (2) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

  (3) החלטה שהתקבלה לפי אחד מאלה:

  (א) חוק יסוד: הממשלה;

  (ב) חוק יסוד: השפיטה;

  (ג) חוק יסוד: מבקר המדינה;

  (ד) חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;

  (ה) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;

  (ו) חוק הדיינים, התשט"ו-1955;

  (ז) חוק הקאדים, התשכ"א-1961;

  (ח) חוק שכר חברי הכנסת, התש"ט-1949;

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) משכורתו של עובד לא תפחת בשל הוראות פרק זה מהשכר שלו הוא זכאי לפי הוראות חוק שכר מינימום.

לתחילת העמוד 87. ביצוע ותקנות
 • שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות פרק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.