חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2002) - חלקי - פרק י"א: הוראות שעה לשנים 2002 עד 2005

 • חוק חדש (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831.
  תיקון (16 ביוני 2002) ס"ח 1850: כותרת פרק י"א, סעיפים 36, 37, 38.
  תיקון מס' 2 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: כותרת פרק י"א, סעיפים 36, 37, 38.

לתחילת העמוד פרק י"א: הוראות שעה לשנים 2002 עד 2005
לתחילת העמוד סימן א': הגדרות
 • 36. הגדרות

  בפרק זה -

  "היום הקובע" - ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001);

  "התקופה הקובעת הראשונה" - התקופה שמיום י"ז באדר התשס"ב (1 במרס 2002) עד יום כ' בתמוז התשס"ב (30 ביוני 2002);

  "התקופה הקובעת השניה" - התקופה שמיום כ"א בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002);

  "התקופה הקובעת השלישית" - התקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום א' בטבת התשס"ו (31 בדצמבר 2005);

  "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

  "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לתחילת העמוד סימן ב': ביטוח לאומי
 • 37. השכר הממוצע - הוראת שעה

  (א) בתקופה הקובעת הראשונה ובתקופה הקובעת השניה כאחד, על אף האמורבהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובסעיף 2 לאותו חוק, יהיה השכר הממוצע, השכר הממוצע ביום הקובע; הוראה זו לא תחול -

  (1) לענין גמלאות המשתלמות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

  (2) לענין מקדמות על חשבון דמי ביטוח ששולמו לפי פרק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) ועד יום כ"ח בניסן התשס"ב (31 במרס 2002).

  (ב) בתקופה הקובעת השלישית יחולו הוראות סעיף קטן (א), למעט האמור בפסקה (1) שבו, ואולם לענין הגמלאות המפורטות להלן, השכר הממוצע יהיה השכר הממוצע ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002):

  (1) גמלאות המשתלמותת לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

   

  (2) גמלאות שלפי הוראות חוק הביטוח הלאומי יש לחשבן או לעדכנן לפי השכר הממוצע ב-1 בינואר של כל שנה.

  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) -

  (1) עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר של שנת 2004 או של שנת 2005 בשיעור של יותר מ-5% ביחס למדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר של השנה הקודמת, יעודכן השכר הממוצע האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) בשיעור עליית המדד כאמור, בניכוי חמש נקודות האחוז;

   

  (2) גמלת זקנה, שאירים או תלויים, וכן גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, למי שמשתלמת לו גם גמלת זקנה, שאירים או תלויים, תעודכן ב-1 בינואר 2004 וב-1 בינואר 2005, בשיעור שבו עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני כל אחד מן המועדים האמורים לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר שקדם לאותו מועד, והוראות פסקה (1) לא יחולו לענין הגמלאות האמורות; לענין זה, "גמלת זקנה, שאירים או תלויים" - גמלה המשתלמת לפי הוראות סימן ח' בפרק ה' בחוק הביטוח הלאומי או לפי הוראות סימנים ג' ו-ד' שבפרק י"א בחוק האמור;

  38. נקודת קצבה - הוראת שעה

  (א) בתקופות הקובעות כמפורט בפסקאות (1) עד (3) יחולו הוראות אלה:

  (1) בתקופה הקובעת הראשונה, בתקופה הקובעת השניה ובתקופה הקובעת השלישית כאחד על אף האמור בהסכמים שנערכו לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, יהיה ערך נקודת הקצבה, לענין קצבת ילדים, ערך נקודת הקצבה ביום הקובע;

  (2) בסעיף 68(א) לחוק הביטוח הלאומי יחולו הוראות אלה:

  (א) בתקופה הקובעת הראשונה בפסקה (1), במקום "נקודת קצבה" יבוא "0.88 נקודות קצבה";

  (ב) בתקופה הקובעת הראשונה, בתקופה הקובעת השניה ובתקופה הקובעת השלישית כאחד יהיה ערך נקודת הקצבה לענין קצבת הילדים, על אף הוראות הסעיף האמור, ערך נקודות הקצבה ביום הקובע.

  (3) בתקופה הקובעת הראשונה בלוח ד', בטור "1997 ואילך" יחולו הוראות אלה:

  (א) בשורה הראשונה, במקום "2.00" יבוא "1.76";

  (ב) בשורה השניה, במקום "4.05" יבוא "3.56";

  (ג) בשורה השלישית, במקום "5.00" יבוא "4.40";

  (ד) בשורה הרביעית, במקום "5.00" יבוא "4.40";

  (ה) בשורה החמישית, במקום "5.00" יבוא "4.40";

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(2)(ב), עלה המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר של שנת 2004 או של שנת 2005 בשיעור של יותר מ-50% לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ה-1 בינואר של השנה הקודמת, יעודכן ערך נקודת הקצבה, לענין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות הסכמים כאמור בסעיף קטן (א)(1) או לפי הוראות סעיף 68 בחוק הביטוח הלאומי, בשיעור עליית המדד כאמור, בניכוי חמש נקודות האחוז.

לתחילת העמוד סימן ד': היטל על בעלי הכנסות גבוהות
 • 41. פרשנות

  (א) בסימן זה -

  "הכנסה חייבת" - הכנסה חייבת כהגדרתה בפקודה, לרבות השבח החייב במס, כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963;

  (ב) לכל מונח בסימן זה תהיה המשמעות שיש לו בפקודה, זולת אם יש בסימן זה הוראה מפורשת אחרת.

  42. היטל בשנת המס 2002

  יחיד שהתקיים בו, בשנת המס 2002, לפחות אחד מאלה, ישלם היטל בשיעור של 0.5% מהכנסתו החייבת באותה שנת מס (בסימן זה - ההיטל):

  (1) הכנסתו החייבת עלתה בשנת המס על 500,000 שקלים חדשים;

  (2) הכנסתו החייבת לפי סעיף 2(1) ו-(2) לפקודה, עלתה בשנת המס על 360,000 שקלים חדשים.

  43. הפחתת ההיטל

  על אף הוראות סעיף 39 יופחת ההיטל שבו חב יחיד כאמור באותו סעיף, כמפורט להלן:

  (1) לגבי יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס 2002 לא פחתה מ-500,000 שקלים חדשים ולא עלתה על 525,000 שקלים חדשים - בסכום השווה ל-10% מההפרש שבין 525,000 שקלים חדשים לבין הכנסתו החייבת;

  (2) לגבי יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס 2002 לפי סעיף 2(1) ו-(2) לפקודה לא פחתה מ-360,000 שקלים חדשים ולא עלתה על 378,000 שקלים חדשים, וסך כל הכנסתו החייבת באותה שנת מס לא עלתה על 378,000
  שקלים חדשים - בסכום השווה ל-10% מההפרש שבין 378,000 שקלים חדשים לבין הכנסתו החייבת.

  44. החלת הוראות פקודת מס הכנסה

  ההוראות לפי הפקודה יחולו, בשינויים המחויבים, על ההיטל כאילו היה מס, זולת אם נקבע אחרת לענין מסוים לפי סימן זה, לרבות ההוראות שענינן מקדמות, ניכוי במקור, גביה ועונשין.

  45. ביצוע ותקנות

  שר האוצר ממונה על ביצוע סימן זה ורשאי הוא להתקין תקנות לביצועו; בתקנות כאמור רשאי שר האוצר לקבוע, בין השאר, שיעור מקדמות העולה על השיעור הקבוע לפי הפקודה.