חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה- 2004

לתחילת העמוד תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה- 2004
לתחילת העמוד פרק א': הגדרות
 • 1. הגדרות

  בתקנות אלה -

   

  "אישור מינוי" - אישור השר לפי סעיף 40(ב) לחוק למינוי אדם כמתכנן יעדים תעסוקתי;

  "בית חולים" - כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;

  "גוף ציבורי" - רשות ציבורית כאמור בפסקאות (1) עד (8) להגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ה, וכן גוף מתוקצב וגוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  "הכשרה מקצועית" - פעילות להכשרת משתתף לרבות בדרך של לימוד מעשי במקום עבודה או אצל בעל מקצוע;

  "המוסד" - המוסד לביטוח לאומי;

  "המשרד" - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

  "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה או מי שהוא הסמיכו;

  "חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

  "מחלה" - מחלת משתתף או מחלת קרוב;

  "מחלת משתתף" - לרבות היעדרות משתתפת בשל טיפולי הפריה חוץ גופית כמשמעותה בחוק עבודת נשים;

  "מחלת קרוב" - כל אחת מאלה, ובלבד שהמחלה היתה מזכה את המשתתף להיעדר לפי חוק ממקום עבודתו אילו היה עובד:

  (1) מחלת ילד כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד),התשנ"ג- 1993;

  (2) מחלת הורה כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993;

  (3) מחלת בן זוג כמשמעותה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998;

  (4) הריון ולידה של בת זוג כמשמעותם בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000;

  "מנהל המרכז" - מנהל תאגיד שמפעיל מרכז תעסוקה;

  "מקום השירות" - מעביד שאצלו מבוצע שירות בקהילה;

  "מקום מגורים" - כתובת המגורים האחרונה שעליה דיווח המשתתף לעובד המוסד שהוסמך לברר תביעה לגמלה לפי סעיף 13 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

  "מקום מגורים חדש" - מקום מגוריו של משתתף עובר;

  "מקום מגורים מקורי" - מקום מגוריו של תושב אזור שילוב בעת שהוחלו על האזור הוראות פרק ז' לחוק;

  "מרכז תעסוקה מקורי" - מרכז התעסוקה הפועל באזור מקום המגורים המקורי;

  "מרכז תעסוקה קרוב" - מרכז התעסוקה הקרוב ביותר למקום המגורים החדש, בין אם הוא מרכז התעסוקה המקורי ובין אם הוא מרכז תעסוקה אחר;

  "משתתף עובר" - מי שהיה תושב אזור שילוב בעת שהוחלו על האזור הוראות פרק ז' לחוק ולאחר מכן העתיק את מקום מגוריו אל מחוץ לאזור;

  "קופת חולים" - כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

  "רופא המרכז" - רופא שאישר השר לפי סעיף 53(א)(2) לחוק;

  "תכנית אישית" - כמשמעותה בפרק ז' לחוק;

  "תנאים מגבילים" - תנאים רפואיים המגבילים את כושרו של משתתף לעבוד או להשתתף בתכנית אישית;

  "תעודה מוכרת" - תעודת מחלה המוכרת לפי הוראות פרק ג' מאושרת בידי רופא המרכז לפי תקנה 9, אם מתכנן יעדים תעסוקתי התנה את תוקפה באישור;

  "תעודה רפואית" - תעודת מחלה או תעודה בדבר תנאים מגבילים.

לתחילת העמוד פרק ב': מתכנן יעדים תעסוקתי
 • 2. כישוריו של מתכנן יעדים תעסוקתי ואישור מנויו

  (א) הכישורים הנדרשים ממתכנן יעדים תעסוקתי הם אלה:

  1. בעל תעודת גמר של בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג- 1953, או סיים 21 שנות לימוד במוס'ד חינוכי הפועל ברישיון על פי חוק פיקוח עלל בתי ספר, התשכ"א-1969, או במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך התרבות והספורט על לימודים שווי ערך ל-12 שנות לימוד;

  2. עבד כשכיר או כעצמאי בהיותו בגיר במסך שנה לפחות.

  (ב) לא ייתן השר אישור מינוי לאדם שהתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא אינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

  2. הוא הורשע באחת מהעבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:

  (א) העבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), המפורטות להלן: עבירת אלימות, עבירה לפי פרק ז' סימן ה', עבירה לפי פרק ח' סימנים י' וי"ב, עבירה לפי פרק ט' סימנים ד' וה', עבירה לפי פרק י' סימן ה' או ו', עבירה לפי פרק י"א סימנים א' עד ו';

  (ב) עבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

  (ג) עבירה לפי סעיף 55 (ב) לחוק;

  (ד) עבירה לפי חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, או חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) התשכ"ט-1969;

  (ה) עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כמתכנן יעדים תעסוקתי;

  (3) בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לאישור מינוי כאמור בתקנה 4, התקיים בו האמור בפסקה (1), (2) או (4) של סעיף 1 לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959.

  (ג) השר רשאי לסרב ליתן אישור מינוי אם נתקיים באדם שלגביו התבקש האישור אחד מאלה:

  1.  הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מהעבירות המפורטות בתקנת משנה (ב);

  2. הוא פעל כמתכנן יעדים תעסוקתי בלא אישור מינוי או בניגוד לתנאיו.

  3. ביטול אישור מינוי

  (א) השר רשאי לבטל אישור מינוי אם באדם שלגביו ניתן האישור נתקיים אחדמאלה:

  1. האישור ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

  2. בעל האישור הורשע בעבירה מהעבירות המפורטות בתקנה 2(ב) או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;

  3. בעל האישור פעל בניגוד לתנאיו;

  4. בעל האישור הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;

  5. מונה לבעל האישור עובד ציבור מלווה לפי הוראות סעיף 50 לחוק;

  6. בעל האישור אינו מקיים את תפקידו כראוי לרבות אי קיום הנחיות שהשר מוציא מזמן לזמן;

  7. בעל האישור התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כמתכנן יעדים תעסוקתי;

  8. כבעל האישור התקיים האמור בתקנה 2(ב)(3) בעת ששימש כמתכן יעדים תעסוקתי;

  (ב) הוגש כתב אישום נגד מי שניתן לו אישור מינוי בעבירה כאמור בתקנה 2(ב) (1) או (2), רשאי השר להתלוות את האישור עד לסיום ההליכים.

  4. הגשת בקשה למתן אישור מינוי

  בקשה למתן אישור מינוי תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותכלול -

  (1) פרטים הנוגעים לאדם שמבקש אישור מינוי (להלן-המבקש) ולמרכז התעסוקה;

  (2) אישור מנהל המרכז כי המבקש מועמד לתפקיד מתכנן יעדים תעסוקתי במרכז התעסוקה;

  (3) התחייבות המבקש למלא אחר תנאי האישור, הוראות החוק ותקנות אלה והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מהמרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן- המרשם);

  (4) כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידת המבקש בתנאים הקבועים בתקנה 2(א).

  5. הארכת תוקף אישור מינוי

  (א) השר רשאי להאריך את תוקפו של אישור מינוי בהתקיים תנאים אלה:

  1. הוגשה בקשה להארכת אישור ערוכה לפי הטופס שבתוספת השניה;

  2. מנהל המרכז אישור כי המבקש ממשיך לשמש עובד התאגיד המפעיל את מרכז התעסוקה וכי המרכז מעוניין בהמשך עבודתו ופירט אם התקיימו תנאים המאפשרים ביטול האישור או התלייתו;

  3. המבקש חתם על התחייבות כאמור בתקנה 4(3) ביחס לתקופת הארכת האישור, לפי הנוסח המפורט בתוספת השניה.

  (ב) השר רשאי שלא להאריך את תוקף האישור אם התקיים תנאי המאפשר ביטול האישור או התלייתו.

  6. הוראות עזר

  (א) השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים לדעתו, לטיפול בבקשה לאישור או להארכתו.

  (ב) החלטה לפי תקנה 2(ג), 3(א) או (ב) או החלטה שלא להאריך את תוקף האישור לפי תקנה 5(ב) תתקבל לאחר שניתנה למבקש או לבעל האישור, לפי הענין, ולמנהל המרכז הזדמנות להביא את טענותיהם לפני השר.

לתחילת העמוד פרק ג': הכרה בתעודה רפואית
 • 7. הכרה בתעודה בדבר תנאים מגבילים

  (1) היא חתומה בידי רופא מומחה לרפואה תעסוקתית או לרפואה שיקומית:

  (2) מצוינים בה הפרטים כלהלן:

  (א) שם המשתתף ומספר זהותו;

  (ב) אבחון התנאים המגבילים;

  (ג) התקופה שבה מתקיימים התנאים המגבילים;

  (ד) פירוט התנאים אשר בהתקיימם יוכל המשתתף לעבוד או להשתתף לעבוד או להשתתף בתכנית אישית;

  (ה) שם הרופא, מענו, מספר רישיון לעסוק ברפואה ומספר רישיון לעסוק ברפואה תעסוקתית או ברפואה שיקומית;

  (3) התעודה נערכה בעבור מרכז התעסוקה עובר למועד בקשת המשתתף להכיר בתנאים המגבילים.

  8. תנאים להכרה בתעודת מחלה

  (1) היא חתומה בידי רופא קופת חולים, ואם היה המשתתף מאושפז בתקופת המחלה - בידי רופא בית חולים;

  (2) מצוינים בה הפרטים כלהלן:

  (א) שם החולה ומספר זהותו;

  (ב) אבחון המחלה;

  (ג) מספר ימי המחלה;

  (ד) שם הרופא, מענו, מספר רישיון לעסוק ברפואה;

  (3) התעודה נערכה בתקופת המחלה.

  9. אישור רופא המרכז

  (א) מתכנן יעדים תעסוקתי רשאי להתנות הכרה בתעודה רפואית באישור רופא המרכז.

  (ב) כתנאי למתן אישורו, רשאי רופא המרכז לדרוש מן המשתתף לעמוד לבדיקה רפואית לפניו ולהמציא הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים, בכל ענין הקשור בתעודה הרפואית, והכול אם המידע דרוש לשם מתן האישור.

  (ג) החלטת רופא המרכז תינתן בכתב והעתק ממנה יימסר למשתתף.

לתחילת העמוד פרק ד': היעדרות מאושרת מתכנית אישית
 • 10. אישור היעדרות

  (א) מתכנן יעדים תעסוקתי יאשר, לבקשת משתתף, את היעדרותו של המשתתף מן התכנית האישית שהוכנה לו במועדים אלה:

   

  1. יום המנוחה השבועית כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951;

  2. ימי חג כמפורט בתוספת השלישית;

  3. שבתון על פי דין;

  4. ימי מחלת משתתף שלגביהם ניתנה תעודה מוכרת;

  5. יום אחד בחודש שלל מחלת קרוב, ובלבד שהמשתתף מסר למתכנן היעדים התעסוקתי את הטפסים והאישורים הנדרשים לפי החוק המתייחס למחלת הקרוב, כאמור בהגדרה "מחלת קרוב", כאילו היה עובד המגיש את הטפסים והאישורים למעבידו;

  6. היעדרות בשל שירות מילואים;

  7. חופשת אימוץ כמשמעותה בסעיפים 6 ו-6א לחוק עבודת נשים;

  8. ימים שבהם מקום הביצוע של התכנית האישית אינו פועל, ובלבד שההיעדרות אושרה בידי מתכנן היעדים התעסוקתי;

  9. היעדרות עקב אבל על פטירת קרוב משפחה כמפורט בתוספת הרביעית.

  (ב) מתכנן יעדים תעסוקתי רשאי לאשר, לבקשת משתתף, היעדרויות נוספות מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם ניתן על כך אישור השר.

  (ג) מתכנן היעדים התעסוקתי רשאי להתנות אישור לפי פסקאות (6) עד (9) של תקנת משנה (א) ואישור לפי תקנת משנה (ב) בקבלת תיעוד מתאים מהמשתתף.

  (ד) משתתף יודיע למתכנן היעדים התעסוקתי מיד לכשנודע לו כי הוא עומד להיעדר מהתכנית האישית, מכל סיבה שהיא; לא הודיע משתתף כאמור ונעדר מהתכנית האישית מסיבה שאינה מנויה בתקנת משנה (א) רשאי מתכנן יעדים תעסוקתי לדרוש מהמשתתף לבצע את התכנית האישית במועדים חלופיים כמספר הימים שבהם נעדר כאמור.

לתחילת העמוד פרק ה': שינוי מקום מגורים
 • 11. החלת פרק ז' לחוק 

  הוראות פרק ז' לחוק יחולו במלואן על משתתף עובר.


  12. שיוך למרכז תעסוקה


  (א) שילובו בעבודה של משתתף עובר יקודם, בכפוף להוראות תקנת משנה (ב), במסגרת מרכז התעסוקה המקורי.


  (ב) עלה המרחק בין מרכז התעסוקה המקורי לבין מקום המגורים החדש של שישים קילומטרים, יקודם שילובו של המשתתף העובר בעבודה במסגרת מרכז התעסוקה הקרוב בהתאם להוראות אלה:


  לא עלה המרחק בין מרכז התעסוקה הקרוב לבין מקום המגורים החדש על שישים קילומטרים - יראו את מרכז התעסוקה הקרוב כאילו הוא מרכז התעסוקה המקורי ללגבי המשתתף העובר;

  עלה המרחק בין המרכז הקרוב לבין מקום המגורים החדש על שישים קילומטרים - יראו את מרכז התעסוקה הקרוב כאילו הוא מרכז התעסוקה המקורי לגבי המשתתף העובר, ואולם מרכז התעסוקה הקרוב יקדם את שילובו של המשתתף העובר בעבודה באחת מדרכים אלה, כפי שיחליט מתכנן יעדים תעסוקתי לאחר שנתן למשתתף הזדמנות להביע את עמדתו בענין:

  (א) במרכז התעסוקה הקרוב, ובלבד שהמרכז יספק למשתתף הסעה ממקום מגוריו החדש למקום ביצוע התכנית האישית ובחזרה וזמן הנסיעה האמור, העולה על שעה אחת, יימנה כשעות השתתפות בתכנית האישית;

  (ב) במקום שהמרחק בינו לבין מקום המגורים החדש אינו עולה על שישים קילומטרים;

  (3) השר רשאי, לבקשת משתתף עובר, לאחר שנתן למתכנן היעדים התעסוקתי להביע את עמדתו בענין, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, להורות כי קידום שילובו של המשתתף העובר בעבודה ייעשה כאמור בפסקה (2)(ב).

  13. חישוב מרחקים

  מדידת מרחק לענין תקנות אלה תיעשה בין הכניסות ליישובים שביניהם נמדד המרחק. 

לתחילת העמוד פרק ו': אישור השתתפות
 • 14. עריכה, דרכים ומועדים

  (א) אישור ההשתתפות ייערך לפי הטופס שבתוספת החמישית ויועבר למוסד באופן ממוחשב באמצעות המשרד.

  (ב) אישור ההשתתפות יימסר למוסד לא יאוחר מהחמישי לחודש שלאחר החודש שבעדו משתלמת הגמלה; העתק למשתתף ולמשרד יימסר לא יאוחר משלושה ימים לאחר העברת האישור למוסד.

לתחילת העמוד פרק ז': שירות בקהילה
 • 15. תקופה והיקף מרביים של השירות

  משתתף יבצע שירות בקהילה בהיקף ולתקופה כדלהלן:

  (1) היקף השעות המרבי של השירות לא יעלה על תשע שעות ביום; בין יום שירות אחד למשנהו תהיה הפסקה של שתים עשרה שעות לפחות; לענין שירות שמבוצע בכמה מקומות - יימנו השעות בכל המקומות במצטבר;

  (2) תקופת השירות באותו מקום שירות לא תעלה על ארבעה חודשים (להלן - תקופת השירות);

  (3) פרק הזמן שבין תקופת שירות, שביצע משתתף בהיקף המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, לבין תקופת שירות אחרת, לא יפחת מהאמור בטור ב' שלצדו:

  טור א' היקף השירות

  טור ב' פרק הזמן שבין התקופות

  א. עד יום בשבוע בממוצע

  חודש רצוף

  ב. מעל יום ועד יומיים בשבוע בממוצע

  חודשיים רצופים

  ג. מעל יומיים ועד שלושה ימים בשבוע בממוצע

  שלושה חודשים רצופים

  ד. מעל שלושה ימים בממוצע

  ארבעה חודשים רצופים


  16. מקום ביצוע השירות

  (א) שירות בקהילה יכול שיתבצע בכלל מקום עבודה, למעט במקום עבודה של יחיד ובמקום עבודה הפועל למטרות רווח, בכפוף לתנאים האלה:

  (1) שירות בקהילה בגוף ציבורי יבוצע רק בפרויקטים חד-פעמיים לזמן קצוב שאישרו המנהל הכללי של המשרד או מי שהוא הסמיכו והממונה על התקציבים במשרד האוצר או מי שהוא הסמיכו;
  (2) מקום השירות מינה עובד באותו מקום שתפקידו לסייע וללוות את המשתתפים;
  (3) חלות על מקום השירות תקנות 


  ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999, תקנות עבודת נשים (עבודה בקרינה מייננת), התשל"ט-1979, ותקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 (להלן - תקנות עבודת נשים), ימסור מקבל השירות מידע וידריך את המשתתפים כאילו היו עובדיו.

  (ב) לא יבוצע שירות בקהילה בידי משתתף במקום שבו אסור להעביד עובד לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (בפרק זה - פקודת הבטיחות, והוראות תקנות עבודת נשים.

   

  17. תקופה מרבית למקום שירות

  תקופת ביצוע השירות על ידי סך כל המשתתפים במקום השירות לא תעלה על שנתיים ואולם השר יהיה רשאי להאריך תקופה זו למקום שירות מסויים; התקופה האמורה תמנה מיום תחילת ביצוע השירות לראשונה במקום השירות.

   

  18. החלת דיני בטיחות

  יראו משתתף, המבצע שירות בקהילה, במקום שירות שחלות עליו הוראות לפי פקודת הבטיחות, כאילו היה עובד של אותו מקום לענין ההוראות האמורות.

  19. אי תחולה

  הוראות פרק זה לא יחולו על הכשרה מקצועית.

לתחילת העמוד פרק ח': שונות
 • 20. מסירת מידע

  מסירת מידע בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק יכול שתיעשה באופן ממוחשב באמצעות המשרד.


  21. תוקף

  תוקפן של תקנות אלה ביום תחילתו בתקופת תוקפו של פרק ז' לחוק.

  תוספת ראשונה

  (תקנה 4)

  טופס בקשה לאישור מינוי של מתכנן יעדים תעסוקתי

  לפי סעיף 40(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004(תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - החוק)

                                                       פרטי הבקשה

  (א) פרטי המבקש:

  שם פרטי ושם משפחה: .......................

  מס' זהות ................

  תאריך לידה ..............

  ארץ לידה ................

  שם האב ..................

  מס' טלפון ............... מס' פקסימיליה ..............


  (ב) פרטי מרכז התעסוקה:

  שם התאגיד: ................

  מס' רישומו במרשם המתנהל לפי דין ......................

  שם פרטי ושם משפחה של מנהל המרכז:......................

  מס' זהות .....................

  מס' טלפון ....................מס פקסימיליה............

  אישור מנהל המרכז

  אני מאשר כי המבקש מועמד לתפקיד מתכנן יעדים תעסוקתי במרכז התעסוקה.

  תאריך ..............                                      שם .................

                                                               חתימה...............

  התחייבות והסכמת המבקש

  אני החתום מטה מתחייב/ת למלא אחר כל תנאי האישור, הוראות החוק ותקנותיו.

   

  תאריך .............                                        שם .................

                                                                חתימה...............

  הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי וויתור על הודעה

  אני הח"מ ..............מס' זהות ..............נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת מידע מהמרשם הפלילי, לרבות מידע על אודות תיקים וחקירות תלויים ועומדים, לשר או מי שהוא הסמיך לכך, לצורך מינויי
  לתפקיד מתכנן יעדים תעסוקתי ולשם קבלת החלטה בדבר ביטול המינוי או התלייתו,ככל שתידרש כזו. אני מוותר/ת בזאת על קבלת הודעה בדבר מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות חוק המרשם הלילי ותקנת השבים,
  התשמ"א-1981.

  תאריך ..............                                        שם .................

                                                                 חתימה...............

                      תוספת שניה

                      (תקנה 5(א))

  טופס בקשה להארכת תוקף אישור המינוי למתכנן יעדים תעסקותי לפי סעיף 40(ג) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד-2004 (להלן - החוק)

   


                                                    פרטי הבקשה

  (א) פרטי מבקש הארכת תוקף האישור:

  שם פרטי ושם משפחה: ..................

  מס' זהות: ...................

  תאריך לידה .................

  ארץ לידה ..................

  שם האב ...................

  מס' טלפון ................מס' פקסימיליה ................

   

  בעל אישור מיום ........... עד יום .....................

  (ב) פרטי מרכז התעסוקה:

  שם התאגיד:.........

  מס' רישומו במרשם המתנהל לפי דין .............

  שם פרטי ושם משפחה של מנהל המרכז:.............

  מס' זהות ...............

  מס' טלפון .............מס' פקסימילה .........


  אישור מנהל המרכז

  אני מאשר כי המבקש ממשיך לשמש עובד התאגיד המפעיל את מרכז התעסוקה וכי התאגיד מעונין בהארכת תוקף אישורו. למיטב ידיעתי לא התקיימו/התקיימו התנאים המאפשרים ביטול האישור או התלייתו בהתאם לפרק ב' לתקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004.

  תאריך .................                                      שם ...................

                                                                  חתימה ...............


                                    התחייבות והסכמת המבקש

  אני החתום מטה מתחייב למלא אחר כל תנאי האישור, הוראות החוק ותקנותיו.

  תאריך ..................                                        שם ...................

                                                                     חתימה.................


  הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי וויתור על הודעה אני הח"מ ............. מס' זהות ................ ניתן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת מידע מהמרשם הפלילי, לרבות מידע על אודות תיקים וחקירות תלויים ועומדים, לשר או מי שהוא הסמיך לכך, לצורך מינויי לתפקיד מתכנן יעדים תעסוקתי ולשם קבלת החלטה בדבר ביטול המינוי או התלייתו, ככל שתידרש כזו. אני מוותר/ת בזאת על קבלת הודעה בדבר מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981.

  תאריך ..............                                               שם ...................

                                                                        חתימה.................  תוספת שלישית

  (תקנה 10(א)(2))

  משתתף יהודי

  משתתף דרוזי

  משתתף נוצרי

  משתתף מוסלמי

  ראש השנה

  2 ימים

   

  חג אלחדה

  4 ימים

  חג המולד

  2 ימים

  הראשון במוחרם

  {ראש השנה} יום אחד

  יום הכיפורים

  יום אחד

  חג הנביא שועיב

  4 ימים

  ראש השנה

  יום אחד

  הולדת הנביא

  יום אחד

  סוכות

  יום אחד

   

  יום ההתגלות

  יום אחד

  חג אלפיטר

  3 ימים

  שמחת תורה

  יום אחד

   

  יום שישי שלפני הפסחא

  יום אחד

  חג עיד אלאדח

  4 ימים

  פסח

  2 ימים

   

  יום שני לפסחא

  יום אחד

   

  שבועות

  יום אחד

   

  עליה השמימה

  יום אחד

   

   

   

  יום שני לשבועות

  יום אחד

     תוספת רביעית

  (תקנה 10(א)(9))

  משתתף יהודי

  משתתף דרוזי

  משתתף נוצרי

  משתתף מוסלמי

  אבל על פטירת:

  בן זוג,אב,אם,בן,בת,אח או אחות:

  מיום הפטירה עד יום הקבורה ועוד שבעה ימי אבל לאחר יום הקבורה

  אבל על פטירת:

  בן זוג,אב,אם,בן,בת,אח,אחות

  סבא,סבתא,חותן,גיס,גיסה,

  אחיין,אחיינית,דוד,דודה,

  בן דוד,בת דוד :

  שבעה ימים מיום הפטירה

   

   

  אבל על פטירת :

  בן זוג,אב,אם,בן,בת,סבא,

  סבתא,,אח,אחות,דוד,דודה

  {קרובי דם בלבד}:

  מיום הפטירה עד יום הקבורה ועוד שלושה ימים החל ביום הקבורה.}

  אבל על פטירת:

  בן זוג,אב,אם,בן,בת,סבא,

  סבתא,אח,אחות,דוד,דודה

  {קרובי דם בלבד}:

  מיום הפטירה עד יום הקבורה ועוד שלושה ימים החל ביום הקבורה.

                        תוספת חמישית

                        (תקנה 14(ב))

                         אישור השתתפות


  לפי תקנה 14(ב) לתקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה-2004 (להלן - התקנות).

  אל: המוסד לביטוח לאומי

  הריני לאשר כי בחודש .......... מר/גב' ............. ת"ז...........
  (להלן - המשתתף):

  (יש לסמן את האפשרות המתאימה)

  * הופנה לעבודה כאמור בסעיף 41 לחוק וקיבל את העבודה שאליה הופנה.

  תאריך ההפניה: ........................

  המועד שבו החל המשתתף לעבוד בפועל: ...........................

  פרטי המעביד:

  שם המעביד:............ת"ז/ח"פ:..............מס' תיק ניכויים:

  .............כתובת: ............ מס' טלפון: ...............


  * הופנה לעבודה כאמור בסעיף 41 לחוק,ביום ............וסירב ביום....

  לקבל את העבודה שאליה הופנה.

  פרטי המעביד:

  שם המעביד:..............ת"ז/ח"פ: ............., מס' תיק ניכויים: ............... כתובת: ............מס' טלפון:..........

  * ביצע את התכנית האישית שנקבעה לו במלואה.

  המשתתף נעדר בימים......... ואולם היעדרויות אלה אושרו בידי מתכנן יעדים תעסוקתי בהתאם לתקנה 10 לתקנות.

  * לא ביצע את התכנית האישית שנקבעה לו במלואה:

  (1) המשתתף נעדר בימים: ............ והיעדרויות אלה אושרו בידי מתכנן יעדים תעסוקתי בהתאם לתקנות ובימים .........., היעדרויות אלה לא אושרו בידי מתכנן היעדים התעסוקתי:

  (2) המשתתף סירב ביום ......... לקיים דרישה לפי סעיף 53(א) לחוק מטעמים אלה:

  - סירב למסור למתכנן היעדים התעסוקתי ידיעה או מסמך כאמור בסעיף 53(א)(1) לחוק;

  - סירב לעמוד לבדיקה כאמור בסעיף 53(א)(2) לחוק.

  סמן x במקום המתאים.

  (3) סיבה אחרת ............(יש לפרט).

  נימוקים להחלטה: (יש למלא חלק זה בהעתק למשתתף בלבד):

  ..............................................................

  ..............................................................

  ..............................................................

  תאריך ...........                       שם מתכנן היעדים התעסוקתי.......

                                            אזור ..........

                                            חתימה ........

  העתק: למשתתף

  למשרד התעשיה המסחר והתעסוקה.