חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
  • חוק חדש (18 בינואר 2004) ק"ת 6235
    תיקון מס' 4 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 84.
    תיקון מס' 5 (26 ביולי 2007) ס"ח 2104: סעיפים 48,48,44,40א,57(ב),61.
    תיקון מס' 6 (29 ביולי 2009) ס"ח 2205: סעיף 65
    תיקון מס' 7 (31 בדצמבר 2009) ס"ח 2221: סעיף 65