חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (אי-תחולה על מי שמלאו להם 45 שנים), התשס"ח- 2007

לתחילת העמוד צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (אי-תחולה על מי שמלאו להם 45 שנים), התשס"ח- 2007
לתחילת העמוד 1. אי תחולה
  • הוראות פרק ז' לחוק, למעט הוראות סימן ז' שבו, לא יחולו על תושבי אזור שילוב שמלאו להם 45 שנים.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתו של צו זה ביום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007).