חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - פרק ח': מסים

לתחילת העמוד פרק ח': מסים
לתחילת העמוד 68. פקודת מס-הכנסה - הוראת שעה לשנות המס 2005 עד 2008

 • (א) בשנות המס 2005 עד 2008 יקראו את הסעיפים 33א ו-120(א) לפקודה כך:

  1. בסעיף 33א, בהגדרה "נקודת זיכוי", המילים "צמוד למדד כאמור בסעיף 120א" - לא ייקראו;

  2.  בסעיף 120ב(א), במקום "סכומי נקודת זיכוי ונקודת" יבוא "נקודת".

   

  (ב) עלה המדד במועד כלשהו באחת משנות המס המנויות בסעיף קטן (א) ב-5% יותר לעומת המדד הידוע ב- 1 בינואר 2004, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה עלה המדד כאמור (בסעיף זה - שנת העדכון), לא יקראו את סעיפים 33א ו-120ב(ב) לפקודה, תתואם נקודת הזיכוי לפי שיעור עליית המדד כפי שעלה מה-1 בינואר 2004 עד ל-1 בינואר בשנת העדכון.

לתחילת העמוד 71. פקודת מס הכנסה - תחולה והוראת מעבר
 • (א) בסעיף זה -

  "חוק הגמלאות" - אחד מאלה, לפי הענין:

  1. חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (בסעיף זה - חוק שירות המדינה גמלאות);

  2. חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985 (בסעיף זה - חוק שירות הקבע גמלאות);

  "חייל" - מי שמשרת בצבא הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע;

  "לוחם" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:

  1. הוא השלים חמש שנות שירות, ולענין חייל - חמש שנות שירות קבע, וקיבל בתקופה האמורה תוספת פעילות רמה א' או תוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו;
  2. ביום י"ח באלול התשס"ג (15 בספטמבר 2003) הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי הענין;

  "לוחם שפרש מחמת נכות" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:

  1. ביום י"ח באלול התשס"ג (15 בספטמבר 2003) הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי הענין;

  2. הוא פרש מחמת נכות שאירעה במהלך ועקב שירותו בתפקיד, שזיכה אותו בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו;

  "עובד שירותי הביטחון" - עובד שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

  "פורש זכאי" - מי שהיה חייל, עובד שירותי הביטחון, שוטר או לוחם, שפרש לפני גיל פרישה, ושמתקיימים בו כל אלה

  (1) הוא פרש על פי חוק הגמלאות;

  (2) הוא היוון לפי חוק הגמלאות את הקצבה המגיעה לו לפי החוק האמור בשנת המס שבה פרש או בשנת המס שלאחריה;

  "פורש מחמת נכות" - אחד מאלה, לפי הענין -

  (1) לגבי חייל - פורש על פי סעיפים 10(א)(2) ו-10(א)(3) לחוק שירות הקבע גמלאות;

  (2) לגבי שוטר - מי שקצבתו מחושבת על פי סעיף 78(ב) לחוק שירות המדינה גמלאות;


  "שוטר" - לרבות שוטר במשמר הגבול שבמשמרת ישראל וכן סוהר בשירות בתי הסוהר.

  (ב) סעיף 9א(א)ו-ב לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(א)ו-(ב) לחוק זה, יחול על קצבה המשתלמת לתקופה שתחילתה ביום התחילה ואילך.

  (ג) הוראות סעיף 9א(ה) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול על מי שפרש עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) והיוון את הקצבה כאמור באותו סעיף עד למועד האמור, והכל לגבי סכום ששולם לו עקב היוון הקצבה לא יאוחר מ-60 ימים מיום התחילה.

   

  (ד) על אף הוראות סעיף 9א(ה)(1) לפקודה, כנוסחו בפסקת משנה (ג) של סעיף 67(1) לחוק זה, פורש זכאי המפורט בפסקה מהפסקאות שלהלן, שהיוון קצבה, יהיה זכאי לפטור ממס לגבי הסכום המתקבל עקב ההיוון, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון הקצבה המוכרת, או מהיוון של שיעור מהקצבה המזכה כמפורט בפסקת משנה (ג) האמורה, לפי הנמוך מביניהם:

  1. פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד עד יום כ"ו בטבת התשכ"ה (31 בדצמבר 1964), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד עד יום כ"ז בטבת התשי"ז (31 בדצמבר 1956) - 35% מהקצבה המזכה;

  2. פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשכ"ה (1 בינואר 1965) עד יום י"ח בטבת התשכ"ז (31 בדצמבר 1966), פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשי"ז (1 בינואר 1957) עד יום כ' בטבת התשי"ט (31 בדצמבר 1958), פורש זכאי שהיה לוחם או פורש שהיה לוחם שפרש מחמת נכות - 30% מהקצבה המזכה;

  3. פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום י"ט בטבת התשכ"ז (1 בינואר 1967) עד יום ג' בטבת התשל"א (31 בדצמבר 1970), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום כ"א בטבת התשי"ט (1 בינואר 1959) עד יום ד' בטבת התשכ"ג (31 בדצמבר 1962) - 25% מהקצבה המזכה;

  4. פורש זכאי שהיה חייל או עובד שירותי הביטחון ונולד בתקופה שמיום ד' בטבת התשל"א (1 בינואר 1971) עד יום י"ז בטבת התשל"ה (31 בדצמבר 1974), או פורש זכאי שהיה שוטר ונולד בתקופה שמיום ה' בטבת התשכ"ג (1 בינואר 1963) עד יום י"ח בטבת התשכ"ז (31 בדצמבר 1966) - 14% מהקצבה המזכה.

  (ה) לענין סעיף 9א(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(1)(ג) לחוק זה, יראו את הסכום הפטור ממס לפי הוראות סעיף קטן 9א(ה) כקצבה החודשית הפטורה.

   

  (ו) תחילתו של סעיף 57(ב), כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ביום תחילתו של סעיף 66(ה) לפקודה, והוא יעמוד בתוקפו בשנות המס שבהן חל הסעיף האמור, ואולם בשנת המס 2004 רשאי הקיבוץ לתבוע שייעשה חישוב נפרד על הכנסתו כאמור בסעיף 57(ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ובלבד שחישוב כאמור ייעשה על הכנסה שאינה עולה על 23,040 שקלים חדשים בשנת המס לכל זוג נשוי מחברי הקיבוץ שמתקיימים בהם תנאי סעיף 57(ב)לפקודה, כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ולא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39 לפקודה.

לתחילת העמוד 72. תקנות בדבר זכאותו של פורש מחמת נכות
 • שר האוצר באישור ועדת הכפסים של הכנסת, רשאי בתקנות לקבוע תנאים בדבר זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס בשיעורים שייקבעו לגבי הקצבה המגיעה לפורש כאמור, לפי חוק הגמלאות, כהגדרתו בסעיף 71.