חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - פרק ז': שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (הוראת שעה)

לתחילת העמוד פרק ז': שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (הוראת שעה)
לתחילת העמוד סימן א': פרשנות
 • 36. מטרה

  פרק זה מטרתו לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר השתכרותם, תוך שיתופם באחריות לכך, על מנת לאפשר להם מעבר מתלות בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכלית.

  37. הגדרות

  בפרק זה -

  "גמלה" - לפי חוק הבטחת הכנסה;

  "המוסד" - המוסד לביטוח לאומי;

  "חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

  "משתתף" - תושב אזור שילוב שתובע גמלה או שמשתלמת לו גמלה, ושזכאותו לגמלה האמורה מותנית בהשתתפותו בפעילות של מרכז תעסוקה לפי הוראות פרק זה;

  "עבודה" ו-"עובד" - במסגרת יחסי עובד ומעביד;

  "עובד ציבור" - עובד המדינה כהגדרתו בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963, וכן עובד שהוראות החוק האמור, כולן או חלקן, הוחלו עליו לפי סעיף 75 באותו חוק;

  "תושב אזור שילוב" - כל אחד מאלה:

  (1) מי שמתגורר באזור שהוחלו עליו הוראות פרק זה, בצו, לפי הוראות סעיף 59;

  (2) מי שהתגורר באזור כאמור בפסקה (1), בעת שהוחלו על האזור הוראות פרק זה כאמור באותה פסקה, ולאחר מכן שינה את מקום מגוריו, ובלבד שבתקנות לפי סעיף 57(ב) נקבע כי הוראות פרק זה יחולו עליו, כולן או חלקן;

  "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

לתחילת העמוד סימן ב': מרכזי תעסוקה
 • 38. מרכזי תעסוקה

  (א) יוקמו מרכזי תעסוקה שתפקידם לקדם את שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה.

  (ב) מרכז תעסוקה יוקם ויופעל בידי תאגיד שהמדינה התקשרה עמו לשם כך; לענין זה, "תאגיד" - למעט תאגיד שהוקם בחוק, ולמעט גוף מתוקצב או גוף נתמך, כהגדרתם בסעיף 21 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

  (ג) תאגיד המפעיל מרכז תעסוקה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), בכל ענין הקשור בביצועו של פרק זה.

  39. תקציב מרכז תעסוקה

  תקציב מרכז תעסוקה יכלול סעיפי תקציב המיועדים למימון הוצאות שכר של עובדי מרכז התעסוקה, הוצאות התפעול השוטפות של מרכז התעסוקה וההוצאות עבור סיוע, שמרכז תעסוקה רשאי להעניק למשתתפים לשם קידום שילובם בעבודה, לרבות סיוע בהשגחה על ילדים.

  40. מתכנני יעדים תעסוקתיים

  (א) בכל מרכז תעסוקה יפעלו מתכנני יעדים תעסוקתיים; מתכנן יעדים תעסוקתי יבצע את התפקידים המוטלים עליו לפי הוראות פרק זה לשם השגת מטרתו.

  (ב) מתכנן יעדים תעסוקתי יהיה עובד התאגיד המפעיל את מרכז התעסוקה כאמור בסעיף 38(ב), בעל כישורים כפי שיקבע השר, ושהשר אישר את מינויו כמתכן יעדים תעסוקתי.

  (ג) אישור כאמור בסעיף קטן (ב) יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה; השר רשאי להאריך את תוקף האישור מעת לעת, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שנה, אם נוכח השכר שמתכנן היעדים התעסוקתי מילא את תפקידיו לפי פרק זה להנחת דעתו, בהתאם לכללים שיקבע.

  41. השמה בעבודה

  מתכנן יעדים תעסוקתי יפנה את המשתתף לעבודה התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני.

  42. תכנית אישית

  (א) משתתף שאינו עובד או העובד בעבודה שההכנסה ממנה נמוכה, שלא הופנה לעבודה לפי הוראות סעיף 41, ישתתף בתכנית אישית התואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני, במסגרת מרכז התעסוקה.

  (ב) התכנית האישית למשתתף תוכן בידי מתכנן יעדים תעסוקתי, בהתייעצות עם המשתתף; תכנית כאמור יכול שתכלול הכשרה, לרבות שירות בקהילה לפי הוראות סעיף 44, השתלמות, הסבה מקצועית, שיקום תעסוקתי, השלמת השכלה, וכן פעילות לחיפוש עבודה או להקניית כישורי עבודה, וה במטרה לשלב את המשתתף בעבודה שתמצה את כושר השתכרותו.

  (ג) בסעיף זה, "עבודה שההכנסה ממנה נמוכה" - עבודה שההכנסה ממנה פחותה מהכנסה שבשלה אין לשלם גמלה.

  43. תכנית אישית - היקף שעות

  (א) תכנית אישית כאמור בסעיף 42 תהיה בהיקף של שלושים שעות שבועיות לפחות (בסעיף זה - היקף השעות המזערי), ולא יותר מארבעים שעות שבועיות; לענין זה יובאו בחשבון, לגבי משתתף שהוא עובד - שעות עבודתו.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בוחן מקרים מיוחדים להקטיןאת היקף השעות המזערי של תכנית אישית שהוכנה למשתתף מסוים עד לחמש עשרה שעות שבועיות (בסעיף זה - היקף השעות המזערי המופחת), בהתקיים כל אלה:

  (1) מתכנן היעדים התעסוקתי שהכין את התכנית האישית עבור אותו משתתף או שאמור להכינה, קבע כי המשתתף עשה את מרב המאמציםלסייע בהפנייתו לעבודה ובהכנת תכנית אישית עבורו, ולבצע את התכנית האישית שהוכנה לו, ככל שהוכנה;

  (2) בוחן המקרים המיוחדים נוכח כי בפני המשתתף קשיים של ממש שהיו מונעים מכל משתתף סביר לבצע תכנית אישית בהיקף השעות המזערי, יהיו מרכיביה של התכנית האישית אשר יהיו;

  (3) השר או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך אישר את הקטנת היקף השעות המזערי עבור אותו משתתף.

  (ג) בוחן מקרים מיוחדים לא יבחן לפי הוראות סעיף קטן (ב) את הקטנת היקף השעות המזערי של תכנית אישית שהוכנה על ידו או שהוא אמור להכינה.

  (ד) השר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בתקנות, להפחית את היקף השעות המזערי ואת היקף השעות המזערי המופחת, בדרך כלל או לסוגי משתתפים שיקבע, ורשאי הוא, בתקנות לפי סעיף קטן זה, לקבוע תנאים להפחתת היקף השעות כאמור; מנהל מרכז תעסוקה וכן ועדת ערר רשאים להמליץ בפני השר על הפחתת היקפי השעות כאמור בסעיף קטן זה לגבי סוגי משתתפים, בהסתמך על הנסיון המצטבר מיישום הוראות פרק זה במרכז התעסוקה.

  (ה) בסעיף זה, "בוחן מקרים מיוחדים" - מתכנן יעדים תעסוקתי שמנהל
  מרכז התעסוקה הסמיכו לבחון את הצורך בהפחתת היקף השעות המזערי במקרים מיוחדים, לפי הוראות סעיף קטן (ב).

  44. שירות בקהילה

  (א) שירות בקהילה יהיה שירות שאינו עבודה, שמטרתו הקניית הרגלי עבודה למשתתף, ומתקיימים לגביו כל אלה:

  1. תקופת השירות והיקף השירות שיבצע משתתף אינם עולים על התקופה וההיקף המרביים שקבע השר, ובלבד שהתקופה המרבית שתיקבע לפי פסקה זו לא תעלה על ארבעה חודשים;

  2. מקום ביצוע השירות הוא מסוג המקומות שהשר קבע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי ניתן לבצע בהם את השירות;

  3. השירות המבוצע במקום ביצוע השירות על ידי סך כל המשתתפים,אינו עולה על התקופה וההיקף המרביים שקבע השר לגבי מקוםביצוע השירות;

  4. הוכח להנחת דעתו של השר כי המשתתף בשירות מסייע לעובדים במקום ביצוע השירות, ואינו בא במקומם.

  (ב) השר יפרסם ברשומות, מדי שנה, את רשימת המקומות שבהם התבצע שירות בקהילה באותה שנה, ואת מספר המשתתפים בשירות בכל אחד מן המקומות באותה שנה.

  (ג) מעביד שבעסקו מבוצע שירות בקהילה, או שמיועד להיות מבוצע בו שירות בקהילה, לא יפטר עובד על מנת שמשתתף המבצע שירות בקהילה יבוא במקומו; פיטר מעביד עובד כאמור - יחולו הוראות סעיף 10 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בשינויים המחויבים.

  (ד) מרכז תעסוקה לא יפנה משתתף לשירות בקהילה במקום פלוני, אם נוכח השר כי באותו מקום בוצע שירות בקהילה ומשתתף שביצע את אותו שירות ב בא במקומו של עובד אותו מקום, והשר הודיע על כך למרכז התעסוקה; התעורר חשד אצל מתכנן יעדים תעסוקתי כי במקום שבו מבוצע שירות בקהילה בא משתתף שביצע את אותו שירות, במקומו של עובד אותו מקום - יודיע על כך לשר ללא דיחוי.

לתחילת העמוד סימן ג': אישור השתתפות
 • 45. אישור השתתפות

  (א) בתום כל חודש יקבע מתכנן יעדים תעסוקתי, באישור השתתפות שיערוך לגבי כל משתתף -

  1. אם הופנה המשתתף לעבודה כאמור בסעיף 41, ואם הופנה כאמור - אם סירב לקבל את העבודה שאליה הופנה;

  2. אם ביצע המשתתף את התכנית האישית שנקבעה לו לאותו חודש, במלואה, ואם לא ביצעה במלואה - את מספר הימים שבהם נעדר המשתתף מן הפעילות שנקבעה לו באותה תכנית; לענין פסקה זו לא תובא בחשבון היעדרות שניתן לגביה אישור מאת מתכנן יעדים תעסוקתי על פי כללים שקבע השר, בהתייעצות עם שר האוצר.

  (ב) מתכנן יעדים תעסוקתי ימסור למוסד את אישור ההשתתפות שערך לפי הוראות סעיף זה; כן ימסור מתכנן היעדים התעסוקתי העתק מהאישור כאמור למשתתף, בצירוף נימוקיו לקביעות שבאותו אישור.

  (ג) השר, בההסכמת שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר אופן עריכת אישור השתתפות לפי סעיף זה, וכן הדרכים והמועדים למסירתו למוסד ולמשתתף, ורשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור פרטים נוספים על אלה המנויים בסעיף זה, שייכללו באישור.

לתחילת העמוד סימן ד': ערר וערעור
 • 46. ערר

  (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת מתכנן יעדים תעסוקתי, ובכלל זה מקביעה באישור השתתפות לפי הוראות סעיף 45, רשאי לערור על ההחלטה בפני ועדת ערר, לפי הוראות סעיף זה.

  (ב) ועדת ערר תמונה בידי השר, בהסכמת שר האוצר, ותהיה בת שלושה חברים,שניים מהם לפחות עובדי ציבור, ואלה הם:

  (1) עובד ציבור שהוא מומחה בתחום התעסוקה, והוא יהיה היושב ראש;

  (2) עובד סוציאלי, כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים,התשנ"ו-1996, שימונה בהתייעצות עם שר הרווחה;

  (3) איש משק וכלכלה.

  (ג) ערר כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בתוך עשרה ימים מן המועד שבו נודע לעורר על החלטת מתכנן היעדים התעסוקתי; הסכים מתכנן יעדים תעסוקתי,בכתב, כי תוארך התקופה להגשת הערר בתקופה נוספת שעליה הסכים כאמור (בסעיף קטן זה - תקופת ההארכה), בנסיון להגיע לידי הסכמה ליישוב המחלוקת נושא הערר, ולא הושגה הסכמה כאמור בתקופת ההארכה, רשאי העורר להגיש את הערר בתוך עשרה ימים מתום תקופת ההארכה.

  (ד) בכפוף להוראות סעיף זה, יחולו על ועדת ערר הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, למעט הוראות סעיפים 5, 7 ו-45 בחוק האמור, ואולם -

  1. על אף הוראות סעיף 29 בחוק האמור, ועדת ערר תמנה מומחה מטעמה רק אם נוכחה כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות מינוי כאמור, ורשמה את נימוקיה; הוראות פסקה זו לא יחולו לענין מינוי מומחה רפואי לבדיקת מצב בריאותו וכושרו הגופני של המשתתף;

  2. על אף הוראות סעיף 39 בחוק האמור, ועדת ערר לא תהיה מוסמכת לפסוק לבעל דין הוצאות.

  (ה) נדחו שלושה עררים שהגיש משתתף, תותנה כל הגשת ערר נוסף על ידי אותו משתתף,בתשלום אגרה בסכום שיקבע השר בהתייעצות עם שר המשפטים,ובלבד שלא יעלה על ארבעים וחמישה שקלים חדשים; שולמה אגרה לפי סעיף קטן זה ונתקבל הערר - יוחזר לעורר סכום האגרהששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

  (ו) הסכום הנקוב בסעיף קטן (ה) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, לפי העליה במדד הידוע באותו מועד ביחס למדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה שקדמה לה; לענין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  (ז) (1) תאגיד המפעיל מרכז תעסוקה, בעל זיקה אליו ועובדיו, לא יעניקו לחברי ועדת הערר, לעובדיה ולמי שנותן לה שירות, כל הטבה או  תגמול, בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין;

  (2) דיוני ועדת הערר לא ייערכו במרכז התעסוקה או בחצרים של התאגיד המפעיל את מרכז התעסוקה או של בעל זיקה אליו;

  (3) בסעיף קטן זה -

  "בעל זיקה" - מי שנשלט בידי התאגיד, בעל השליטה בתאגיד ותאגיד אחר שנשלט בידי בעל השליטה בתאגיד;

  "שליטה" - כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981.

  47. ערעור

  (א) החלטת ועדת ערר ניתנת לערעור בפני בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

  (ב) בעלי הדין בערעור יהיה המשתתף והמדינה.

  (ג) ערעור לפי סעיף זה יוגש בתוך שישים ימים מיום שנודע למערער על החלטת ועדת הערר.

   

לתחילת העמוד סימן ה': הוראות שונות
 • 48. אי תחולה

  (א) הוראות פרק זה, למעט הוראות סימן ז' שבו, לא יחולו על תושב אזור שילוב שבעת שהתקיימו לגביו התנאים האמורים בהגדרה "משתתף" או ביום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) עבד במסגרת שיקומית כהגדרתה הבטחת הכנסה, או היה מצוי בהכשרה במסגרת שיקומית כאמור - כל עוד הוא עובד כאמור או מצוי בהכשרה כאמור.

  (ב) (1) השר רשאי לקבוע, בצו, כי הוראות פרק זה, למעט הוראות סימן ז' שבו, לא יחולו על תושבי אזור שילוב שמלאו להם 45 שנים, כולם או חלקם, לפי כללים ותנאים שיקבע.

   

  (2) קבע השר צו לפי הוראות פסקה (1), לא יחול הצו, בתקופה הקובעת, תושב אזור שילוב שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן:

  (א) הוא תובע גמלה או משתלמת לו גמלה ולא מתקיים בו האמור בפסקאות (1), (2א), (4), (5), (7) ו-(8) של סעיף 2(א) לחוק הבטחת הכנסה;

  (ב) טרם מלאו לו 50 שנים;

  (ג) במשך ששת החודשים שקדמו לחודש שבו הוא תובע גמלה או משתלמת לו גמלה, כאמור בפסקת משנה
               (א), כולם או חלקם, לא התקיים לגביו האמור בפסקאות (2) ו-(3) של סעיף 2(א) לחוק הבטחת                         הכנסה; התנאי לפי פסקת משנה זו נדרש רק לגבי מי שהיה תושב אזור שילוב בחודש שקדם
              לחודש שבו הוא תובע גמלה או משתלמת לו גמלה כאמור בפסקת משנה (א).


  (3) הוציא השר צו לפי פסקה (1) רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לבטל את הצו או לקבוע כי הצו האמור לא יחול עוד על תושבי אזור שילוב כאמור בפסקה (1), כולם או חלקם, לפי כללים ותנאים שיקבע.

  (4) בסעיף קטן זה, "התקופה הקובעת" - תקופה של חודשיים שתחילתה באחד ממועדים אלה, לפי העניין -

  (א) לגבי תושב אזור שילוב שנקבעה לו תכנית אישית ב-1 בחודש מסוים עד ה-7 באותו חודש - ב-1 בחודש שבו נקבעה התכנית כאמור;

  (ב) לגבי תושב אזור שילוב שנקבעה לו תכנית אישית ב-8 בחודש מסוים עד סיומו של אותו חודש - ה-1 בחודש שלאחר החודש שבו נקבעה התכנית כאמור.

  48א. משתתף מבחירה

  (א) הוציא השר צו לפי הוראות סעיף 48(ב)(1), רשאי תושב אזור שילוב שהוראות פרק זה, למעט סימן ז' שבו, אינן חלות עליו בשל הצו האמור, אשר תובע גמלה או שמשתלמת לו גמלה, ושלא מתקיים לגביו האמור בפסקאות (1), (2א), (4), (5), (7) או (8) של סעיף 2(א) לחוק הבטחת הכנסה, לבחור כי הוראות פרק זה יחולו עליו, בהודעה בכתב, בטופס שאישר השר, שיגיש למוסד; בחר כאמור, יראו אותו כמשתתף לענין פרק זה החל ב-1 בחודש שלאחר הגשת ההודעה (בסעיף זה - משתתף מבחירה), ואולם על אף ההוראות לפי סעיף 43, היקף השעות של התכנית האישית שתיקבע לו לראשונה לפי סעיף 42, יהיה חמש עשרה שעות שבועיות לפחות.

  (ב) משתתף מבחירה רשאי לחזור בו מבחירתו לפי הוראות סעיף קטן (א), בכל עת, בהודעה בכתב, בטופס שאישר השר, שיגיש למוסד; חזר בו מבחירתו כאמור, לא יהיה זכאי לבחור פעם נוספת, לפי הוראות סעיף קטן (א), שהוראות פרק זה יחולו עליו.

  (ג) התקיים במשתתף מבחירה תנאי מן התנאים המפורטים להלן, יחדל להיות משתתף מבחירה כאמור בסעיף זה, החל ב-1 בחודש שלאחר התקיימות התנאי:

  1. הוא חזר בו מבחירתו, בהודעה שהגיש לפי הוראות סעיף קטן (ב);

  2. היקף השעות של תכניתו האישית פחת מחמש עשרה שעות שבועיות.

   

  49. פיקוח השר

  מרכזי התעסוקה יעמדו לפיקוחו של השר.

  50. עובד ציבור מלווה

  (א) נוכח השר כי מתכנן יעדים תעסוקתי אינו מבצע, להנחת דעתו של השר, את התפקידים המוטלים עליו לפי הוראות פרק זה לשם השגת מטרתו, רשאי הוא למנות, לתקופה שיקבע, עובד ציבור שיפקח על מתכנן היעדים התעסוקתי במילוי תפקידיו כאמור, כולם או חלקם (בסעיף זה - עובד ציבור מלווה).

  (ב) מונה למתכנן יעדים תעסוקתי עובד ציבור מלווה, לא יקבל מתכנן היעדים התעסוקתי, בתקופת המינוי, כל החלטה לפי הוראות פרק זה, במסגרת התפקידים שלגביהם מונה עובד הציבור המלווה, אלא באישורו.

  51. חובת נאמנות

  בפעילותם לפי הוראות פרק זה יפעלו מתכנן יעדים תעסקותי ועובד תאגיד המפעיל מרכז תעסוקה בתום לב ולפי הוראות כל דין.

  52. החלת דינים

  דינם של מתכנן יעדים תעסוקתי ושל עובד תאגיד המפעיל מרכז תעסוקה כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

  (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1980;

  (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977-ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור;

  (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

  53. חובות משתתף

  (א) לצורך ביצוע הוראות פרק זה, חייב משתתף, לפי דרישת מתכנן יעדים תעסוקתי -

  1. למסור למתכנן היעדים התעסוקתי ידיעה או מסמך שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים;

  2. לעמוד לבדיקה רפואית או לבדיקה של פסיכולוג מטעם מרכז התעסוקה הנערכת בידי מי שהשר אישר לענין פרק זה וכן לעמוד לבדיקה של מומחה תעסוקה או של מומחה אחר מטעם מרכז התעסוקה.

  (ב) כל עוד לא קיים משתתף דרישה לפי סעיף קטן (א), יראו אותו כמי שסירב להשתתף בתכנית האישית שנקבעה לו לחודש שבו לא קיים את אותה דרישה.

  (ג) התייעצות עם רופא לענין מצבו הבריאותי של משתתף, ובכלל זה לענין בחינת תעודה רפואית שהציג המשתתף, תיעשה בידי רופא שאישר השר כאמור בסעיף קטן (א)(2).

  54. הכרה בתעודה רפואית

  השר יקבע כללים ותנאים לענין הכרה בתעודה רפואית שהמציא משתתף.

  55. סודיות

  (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות פרק זה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש, אלא לפי הוראות פרק זה או אם הותר הדבר לפי כל דין אחר.

  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - מאסר שנה.

  56. מסירת מידע

  (א) עובד המוסד שהמנהל הכללי של המוסד הסמיך לכך רשאי למסור למתכנן יעדים תעסוקתי ולעובד אחר של מרכז התעסוקה שהשר הסמיך לענין זה, ידיעה או מסמך שבידי המוסד הנדרשים לשם ביצוע הוראות פרק זה.

  (ב) מתכנן יעדים תעסוקתי ועובד מרכז תעסוקה רשאים למסור למוסד ידיעה או מסמך שבידם לשם ביצוע הוראות חוק הבטחת הכנסה ולמילוי תפקידיו.

  (ג) עובד המוסד שהמנהל הכללי של המוסד הסמיך לכך, מתכנן יעדים תעסוקתי ועובד אחר של מרכז תעסוקה שהשר הסמיכו לענין זה, רשאים להעביר ידיעה או מסמך שברשותם למי שעורך מחקר לענין מימוש מטרתו של פרק זה ואופן יישומו, ובלבד שהשר אישר כי ניתן להעביר לעורך המחקר מידע כאמור; המידע יועבר, ככל הניתן, בלא פרטים מזהים של המשתתפים, ופרסום המחקר לא יכלול פרטים מזהים כאמור.

  57. שינוי מקום מגורים

  (א) משתתף יודיע בכתב למתכנן יעדים תעסוקתי על שינוי במקום מגוריו, בתוך שבעה ימים מיום השינוי.

  (ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע הוראות לענין משתתף ששינה את מקום מגוריו; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע כי הוראות פרק זה, כולן או חלקן, יחולו על משתתף כאמור, בשינויים כפי שיקבע, או לקבוע הוראות השונות מהוראות פרק זה שיחולו על אותו משתתף.

  58. ביצוע ותקנות

  השר ממונה על ביצועו של פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; תקנות לפי סימנים א' עד ה' בפרק זה יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.

לתחילת העמוד סימן ו': החלת הוראות ומחקר
 • 59. קביעת אזורים והקמת מרכזי תעסוקה

  (א) פרק זה יחול באזור שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם שר הרווחה; הודעה על קביעת אזור תפורסם ברשומות.

  (ב) מספר האזורים לא יעלה על ארבעה והם ייקבעו מבין האזורים שעליהם תחליט ועדת מומחים שהוקמה לפי הוראות סעיף קטן (ו); בהחלטתה תתחשב ועדת המומחים, בין היתר, בייצוגן ההולם של מגוון קבוצות האוכלוסיה, במאפיינים שונים של שוק העבודה ובמעורבותה הצפויה של הרשות המקומית בפעילות לשם השגת מטרתו של פרק זה.

  (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר בהתייעצות עם שר הרווחה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כאמור בסעיף קטן(ב)יותר מארבעה אזורים.

  (ד) בכל אזור יוקם מרכז תעסוקה אחד בלבד.

  (ה) השר יקבע בדרך האמורה בסעיף קטן (א), בצו, את המועד שהחל בו יחולו הוראות פרק זה באזור שהודעה לגביו פורסמה לפי הוראות סעיף ק (א), ושמרכז תעסוקה יוקם בו לפי סעיף קטן (ד).

  (ו) (1) ועדת המומחים תוקם בידי השר בהסכמת שר הרווחה ושר האוצר ואלה חבריה:

  (א) עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה המומחה בתחום התעסוקה;

  (ב) עובד משרד האוצר האחראי על תחום התעסוקה או על תחום הגמלא

  (ג) עובד המוסד לביטוח לאומי שהוא מומחה לתכנון ולמחקר;

  (ד) נציג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  (ה) נציג ציבור שהוא מומחה לשוק העבודה;

  (2) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.

  60. מחקר

  (א) פעולות מרכזי התעסוקה בתקופת תקפו של פרק זה ועל פי הוראותיו, באזורים שנקבעו לפי הוראות סעיף 59, ייעשו כתנית התנסות.

  (ב) תכנית ההתנסות תלווה בבקרה ובמחקר אשר יבחן, בין היתר, את הגשמת מטרתו של פרק זה.

לתחילת העמוד סימן ז': הוראות שעה
 • 61. חוק הבטחת הכנסה - הוראת שעה

  בתקופת תוקפו של פרק זה ייקרא חוק הבטחת הכנסה כך:

  (1) בסעיף 1 -

  (א) לפני ההגדרה "אלמנה" יבוא:

  "אישור השתתפות" - אישור השתתפות שמתכנן יעדים תעסוקתי מסר למוסד לביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 45 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה";

  (ב) אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:

  "מסגרת שיקומית" - כמשמעותה בפסקה (3)(א) של סעיף 2(א), וכן עבודה במפעל מוגן כמשמעותו בתקנות לפי אותה פסקה;

  "מתכנן יעדים תעסוקתי" - כמשמעותו בסעיף 40 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה;

  (ג) אחרי ההגדרה "עולה חדש" יבוא:


  "פרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה"-פרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003; "תושב אזור שילוב" - כהגדרתו בסעיף 37 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. "תושב אזור שילוב פטור" - תושב אזור שילוב שהוראות פרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, למעט סימן ז' שבו, אינן חלות עליו בשל צו שהוצא לפי סעיף 48(ב)(1) לפרק האמור, למעט משתתף מבחירה לפי סעיף 48א לאותו פרק.

  (2) בסעיף 2(א) -

  (א) בפסקה (2) -

  1. האמור בה יסומן "(א)" ובה, במקום "הוא רשום" יבוא "לגבי מי שאינו תושב אזור שילוב ולגבי תושב אזור שילוב פטור - הוא רשום";

  2. אחרי פסקת משנה (א) יבוא:

  (ב) לגבי תושב אזור שילוב למעט תושב אזור שילוב פטור - הוא מחוסר עבודה ומתכנן יעדים תעסוקתי קבע לגביו באישור השתתפות כי בחודש שבעדו ניתן האישור לא הופנה לעבודה לפי הוראות סעיף 41 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, וכי ביצע בחודש האמור את התכנית האישית שנקבעה לו במלואה, ואם היקף השעות של תכניתו האישית עולה על שעה בשבוע, והוא לא ביצעה במלואה - כי לא נעדר מן הפעילות שנקבעה לו באותה תכנית יותר מיומיים;

  (3) בסעיף 3(א) -

  (א) האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום "בסעיף 2 (א)(2)" יבוא "בפסקה (2)(א) של סעיף 2 (א)";

  (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

   

  (ב) תושב אזור שילוב שזכאותו לגמלה מותנית בקיום האמור בפסקאות (2)(ב) או (3)(ב) של סעיף 2(א), שמתכנן יעדים  תעסוקתי קבע לגביו באישור השתתפות כי הוא הופנה לעבודה כאמור בסעיף 41 בפרק שילוב מקבלי גמלאו בעבודה וכי סירב לקבלה, לא יהיה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שבו חל הסירוב האמור ובעד החודש שלאחריו.

  (4) אחרי סעיף 3א יבוא:

  ערר שטרם ניתנה בו החלטה

  3ב. תושב אזור שילוב שזכאותו לגמלה מותנית בקיום האמור בפסקאות (2)(ב) של סעיף 2(א), שהגיש ערר על קביעת מתכנן יעדים תעסוקתי באישור השתתפות, ושלא ניתנה החלטה בעררו לאחר 21 ימים מיום שהגיש את הערר, לא תישלל זכאותו לגמלה רק בשל הקביעה נושא הערר, והכל עד למתן החלטה בערר; לענין זה, "ערר" - ערר לפי הוראות סעיף 46 בפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה.

  62. חוק הביטוח הלאומי - הוראת שעה

  בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (בפרק זה - חוקהביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (בפרק זה - חוק הביטוח הלאומי), בסעיף 287, אחרי פסקה (8) יבוא:

  (9) משתתף המבצע שירות בקהילה במסגרת תכנית אישית שהוכנה לו לפי סעיף 42 בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2003 (בפסקה זו-חוק המדיניות הכלכלית); לענין זה, "משתתף" - כהגדרתו בסעיף 37 ו"שירות בקהילה" - כמשמעותו בסעיף 44 בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית.

  63. תחולה

  (א) חוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 61 בחוק זה, יחול על גמלה המשתלמת בעד תקופת תוקפו של פרק זה.

  (ב) סעיף 287(9) בחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 62 בחוק זה, יחול על פגיעה שאירעה למשתתף בתקופת תוקפו של פרק זה.

לתחילת העמוד סימן ח': תחילה, תוקף והוראת מעבר
 • 64. תחילה

  פרק זה יכנס לתוקף במועד שנקבע בצו הראשון שניתן, לפי סעיף 59(ה) (בפרק זה - יום התחילה); הודעה על יום התחילה תפורסם ברשומות.

  65. תוקף

  פרק זה יעמוד בתוקפו עד ליום ט"ו באייר התש"ע (29 באפריל 2009).

  66. הוראת מעבר

  מי שערב היותו תושב אזור שילוב, החל בהכשרה כאמור בפסקה (3)(א) של סעיף 2(א) בחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסעיף 61(2) בחוק זה, יראו אותו, לענין סעיף 43(א) בחוק זה, וכן לענין פסקה (3)(ב) של סעיף 2(א) בחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסעיף 61(2) בחוק זה, כמי שעובד בעבודה בשעות שבהן הוא משתתף באותה הכשרה באופן סדיר.