חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) - חלקי - צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(דחיית מועד) (מס' 4), התש"ע-2010

  • חוק חדש (23 ביולי 2009) ס"ח 2203

לתחילת העמוד צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(דחיית מועד) (מס' 4), התש"ע-2010
לתחילת העמוד 1. דחיית מועד
  • המועד לתשלום החד-פעמי הקבוע בסעיף 48(א) לחוק יידחה למועד תשלום דמי הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובד בעבור חודש מאי 2010.