חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) - חלקי - צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(דחיית מועד), התש"ע-2009

  • חוק חדש (23 ביולי 2009) ס"ח 2203

לתחילת העמוד צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)(דחיית מועד), התש"ע-2009
לתחילת העמוד 1. דחיית מועד
  • המועד לתשלום החד-פעמי הקבוע בסעיף 48(א) לחוק יידחה למועד תשלום דמי הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובד בעבור חודש דצמבר 2009.