תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי), התשנ"ט-1999

 • חוק חדש (24 במרס 1999) ק"ת 5961.


  בתוקף סמכותה לפי סעיף 50(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת -חירום אלה בדבר שירות עבודה חיוני בשירות הציבורי:

 • בתקנות אלה -

  "המנהל" - כל אחד מאלה:

  (1) המנהל הכללי של כל אחד ממשרדי הממשלה או מנהל יחידת סמך - לגבי עובד המשרד או יחידת הסמך, לפי הענין;

  (2) מי שנתונה בידו סמכות של מנהל כללי לפי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - לגבי עובד יחידתו;

  (3) מנהל בתי המשפט - לגבי עובד בתי המשפט ובתי הדין לעבודה;

  (4) מנהל בתי הדין הרבניים - לגבי עובד בתי הדין הרבניים;

  (5) המנהל הכללי של תאגיד שהוקם בחוק או לפי חוק - לגבי עובד התאגיד;

  (6) המנהל הכללי של חברה ממשלתית, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות,התשל"ה-1975 - לגבי עובד החברה;

  (7) מנהל בית חולים - לגבי עובד של בית החולים;

  (8) מנהל קופת חולים, כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973 - לגבי עובד הקופה;

  (9) ראש רשות מקומית - לגבי עובד הרשות המקומית;

  (10) המנהל הכללי של משרד הפנים - לגבי עובד החברה לאוטומציה;


  "עובד" - מי שערב תחילתן של תקנות שעת-חירום אלה היה מועסק במקום העבודה;


  "מקום עבודה" - כל אחד ממקומות העבודה המנויים בהגדרת "המנהל";


  "שירות עבודה חיוני" - שירות של עובד במקום עבודה.

 • (א) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני (להלן - הצו), עובדים מסויימים, עובד פלוני או סוג או חטיבה של עובדים במקום העבודה.

  (ב) מי שהוסמך לקרוא בצו לשירות עבודה חיוני מוסמך לבטלו, בין אם הצו הוצא בידו ובין אם הוצא בידי אחר שהוסמך לכך.

  (ג) צו שלא פורסם ברשומות יכול שיבוטל בהודעה ברשומות או בעתונות, בטלוויזיה או ברדיו.

 • (א) עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני לפי תקנה 2 -

  (1) יתייצב במקום ובמועד כמפורט בצו ויבצע כל עבודה בהתאם לתפקידו, או עבודה או תפקיד שיטיל עליו מי שממונה עליו או המנהל, או מי שהוא הסמיך, או מי שנקבע לכך בצו או מטעמו של מי שנקבע כאמור, וימשיך בעבודה סדירה ותקינה במקום, באופן ובמועד שיורו לו, כל עוד הצו בתוקפו;
  (2) ימלא אחר כל הוראה שתינתן לו בקשר לביצוע העבודה או התפקיד מאת מי שממונה עליו, או מאת המנהל או מי שהוא הסמיכו, או מאת מי שנקבע לכך בצו, או מטעמו של מי שנקבע כאמור.


  (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בתקנת משנה (א), עובד שנקרא לשירות עבודה חיוני יבצע את עבודתו בדרך המקובלת, בשלמות, ברציפות ובאופן סדיר ללא האטות, הפרעות או שיבושים, כל עוד הצו בתוקפו.

 • לא יעשה אדם ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו לפי תקנה 2 או ביצוע עבודה או תפקיד לפי תקנה 3, או כניסתו של כל אדם למקום עבודה.

 • צו יכול שימסר באחת או יותר מדרכים אלה:

  (1) במסירה לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;

  (2) בהדבקה על דלת ביתו או דלק חדר מגוריו של העובד;

  (3) בהודעה בעל-פה, לרבות בהודעה טלפונית, לעובד או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו;

  (4) במשלוח לעובד בדואר רשום או במברק, לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה;

  (5) בהצגת הצו או בהצמדתו במקום נראה לעין במקום העבודה;


  (6) בפרסום בעתונות, ברדיו או בטלויזיה;

  (7) בפרסום ברשומות.

 • (א) צו שפורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל ביום שבו פורסם.

  (ב) צו שלא פורסם ברשומות, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת העובד שעליו הוא חל, כל עוד לא הוכיח העובד אחרת -

  (1) אם נמסר לעובד שעליו הוא חל או לאחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו - בזמן המסירה;
  (2) אם סירב העובד שעליו חל הצו, או אחד מבני משפחתו הגרים עמו לקבל את הצו, או לא נמצא העובד או בן המשפחה כאמור, והצו הודבק על דלת דירתו או דלת חדר מגוריו או על לוח המודעות במקום העבודה - בשעת ההדבקה;
  (3) אם נשלח לעובד בדואר רשום לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בתום 72 שעות מזמן שנמסר לדואר למשלוח;
  (4) אם נשלח לעובד במברק לפי מען מגוריו הקבוע הידוע במקום העבודה - בזמן מסירת המברק.


  (ג) צו שנמסר או נשלח לעובד באחת הדרכים האמורות בתקנת משנה (ב), רואים אותו כאילו הגיע לידיעתו של העובד בזמן האמור שם, אף אם פורסם ברשומות לאחר מכן.

  (ד) מי שהורשה לכך בידי המנהל, רשאי להציג צו לפי תקנות שעת-חירום אלה על פני מקרקעין במקום העבודה או בתוכם, או להצמידו אליהם או בתוכם במקום נראה לעין.

  (ה) הוצג צו או הוצמד בהתאם לתקנת משנה (ד), לא יוריד אותו אדם ולא יעשה בו כל שינוי, זולת מי שהורשה לכך על פי תקנת משנה (ד).