תקנות שירות הביטחון הכללי - פרק ה': הוראות כלליות

 • תקנות חדשות (30 בינואר 2003) ק"ת 6223
  תיקון (5 בפברואר 2019) ס"ח 8164: תקנה 3.
  תיקון מס' 2 (18 בפברואר 2019) ק"ת: 8175: תקנה 3, 4.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2), 19(א) ו-21(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לעניני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות כלליות
 • 25. עיון חוזר

  (א) על אף האמור בתקנה 7(3), מי שניתנה לגביו החלטה בדבר אי התאמה ביטחונית, ונתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות בנוגע להנמקה לקביעת אי ההתאמה ביטחונית לאחר מתן ההחלטה בענינו, יהיה רשאי לפנות לגורם שמסר לו את ההודעה בבקשה לעיון חוזר בהחלטה.

  (ב) בקשה לעיון חוזר תוגש בכתב, תפרט את נימוקי הבקשה ויצורפו לה מסמכים לתמיכה בבקשה, אם ישנן, וכן העתקים של החלטות שניתנו בענין.

  (ג) על ההחלטה בעיון החוזר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות תקנות אלה בדבר החלטה על אי התאמה ביטחונית, לרובת הזכות להשיג על ההחלטה לפני הועדה.

   

  26. תחולה

  תקנות אלה יחולו על החלטה בדבר אי התאמה ביטחונית, שהתקבלה לאחר תחילתן.