תקנות שירות הביטחון הכללי - פרק ד': דרכי פנייה לועדת ההשגה בגין קביעת אי התאמה ביטחונית, סמכויותיה וסדרי הדיון בפניה

 • תקנות חדשות (30 בינואר 2003) ק"ת 6223
  תיקון (5 בפברואר 2019) ס"ח 8164: תקנה 3.
  תיקון מס' 2 (18 בפברואר 2019) ק"ת: 8175: תקנה 3, 4.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2), 19(א) ו-21(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לעניני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ד': דרכי פנייה לועדת ההשגה בגין קביעת אי התאמה ביטחונית, סמכויותיה וסדרי הדיון בפניה
 • 11. הזכות להשיג

  אדם שקיבל הודעה בדבר החלטה על אי התאמתו הביטחונית לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני זכאי להשיג על ההחלטה לפני הועדה (להלן - ההשגה).

   

  12. חברי הועדה

  (א) חברי הועדה ימונו לתקופת כהונה של שנתיים, וניתן לשוב ולמנותם באותה דרך לתקופות כהונה נוספות של שנתיים כל אחת.

  (ב) ראש הממשלה ושר הביטחון, לפי הענין, רשאים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, למנות ממלאי מקום ליושב ראש הועדה ולחברי הועדה.

   

  13. המועד להגשת ההשגה

  (א) ההשגה תוגש בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה למשיג ההודעה בדבר אי התאמה ביטחונית.

  (ב) הועדה רשאית להאריך את המועד שנקבע להגשת ההשגה כאמור, אם ראתה צדקה לכך.

   

  14. המשיב בהשגה

  המשיב בהשגה יהיה השירות.

   

  15. כתב ההשגה

  (א) כתב ההשגה -

  (1) יוגש לועדה, על נספחיו, בחמישה עותקים;

  (2) יועבר על ידי הועדה למשיב;

  (3) יועבר בעותק אחד על ידי המשיב לגורם המפנה.


  (ב) כתב ההשגה יכלול פרטים אלה:

  (1) שמו של המשיג ושם בא כוחו, אם יש לו בא כוח, וכן מען להמצאת מסמכים;

  (2) התאריך שבו נמסרה למשיג ההודעה בדבר אי התאמתו הביטחונית;

  (3) עיקרי העובדות והנימוקים שעליהם מבסס המשיג את ההשגה;

  (4) פירוט הסעד המבוקש.


  (ג) כתב ההשגה ייחתם בידי המשיג או בידי בא כוחו.


  (ד) לכתב ההשגה יצורפו מסמכים אלה:

  (1) תצהיר המשיג לאימות העובדות שפורטו בהשגה;

  (2) עותק מההודעה בדבר אי התאמה ביטחונית;

  (3) מיוצג המשיג על ידי בא כוח - ייפוי כוח שלו.

  16. ייצוג

  (א) המשיג רשאי לטעון לפני הועדה בעצמו ויכול שעורך דין, בא כוחו, יטען בשמו.


  (ב) את המשיב ייצג בועדה נציג היועץ המשפטי לממשלה; לענין זה, "נציג היועץ המשפטי לממשלה" - פרקליט מפרקליטות המדינה או עורך דין מהאגף לייעוץ משפטי בשירות שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין זה.


  (ג) נציג הגורם המפנה יהיה רשאי להתייצב בדיוני הועדה, לשם מתן הסברים והבהרות ככל שיידרש.

   

  17. סעד ביניים

  (א) הגשת השגה לועדה, לא יהיה בה כשלעצמה, כדי לעכב או למנוע את האיוש של התפקיד או המשרה הנוגעים בדבר על ידי אדם אחר.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) תהיה הועדה רשאית להחליט, לבקשת המשיג ומנימוקים שיירשמו, כי המשרה או התפקיד לא יאוישו או כי יאוישו באיוש זמני בלבד, לפרק זמן ובתנאים שתקבע; הועדה לא תקבל החלטה כאמור, אלא לאחר שתשמע לענין זה את טענות הגורם המפנה והמשיב.

  (ג) בקשה לסעד ביניים תוגש בנפרד מן ההשגה, במידת האפשר במועד הגשת ההשגה; בבקשה יפורטו העובדות והנימוקים התומכים בה; העובדות בכתב הבקשה יאומתו בתצהיר של המשיג.

   

  18. קביעת מועד לשמיעת ההשגה

  יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת ההשגה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מאשר בתוך 30 ימים מיום הגשת ההשגה.

   

  19. סדרי דיון

  (א) הדיון בהשגה ייפתח בדבריו של עובד השירות, אשר יציג את הנתונים שהתקבלו אודות המשיג וכן את הטעמים לקביעת אי ההתאמה הביטחונית, ובהמשך בדברי הגורם המפנה, במידת הצורך.

  (ב) לאחר הצגת הדברים בידי עובד השירות, יטען המשיג או בא כוחו; הועדה רשאית להציג שאלות לצדדים וכן להתיר לכל צד להציג לצד השני שאלות הבהרה.

  (ג) הועדה תדון בהשגה על פי העובדות והטענות שהוצגו לפניה על ידי הצדדים בכתב ובעל פה.

  (ד) ראתה הועדה שהדבר דרוש לשם הכרעה בהשגה, רשאית היא, מיוזמתה או לבקשת צד, ולאחר שנתנה לצד השני הזדמנות להגיב, להורות על הגשת תצהיר, חקירת מי מהצדדים בשאלות שבעובדה, השמעת עד או הצגת מסמכים או כל חומר אחר לעיונה.

  (ה) יושב ראש הועדה, או מי שהוא קבע לצורך זה, יערוך רישום של עיקרי הדברים שבדיון ויאשרם בחתימת ידו; רישום המתייחס לדיון כאמור בתקנה 12(ב) לא יימסר למשיג או לבא כוחו.

  (ו) יושב ראש הועדה ינהל את דיוני הועדה ויקבע את סדרי עבודתה ודיוניה, בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה.

   

  20. סודיות

  (א) דיוני הועדה יתקיימו בדלתיים סגורות.

  (ב) דיוני הועדה יהיו חסויים ופרסומם או גילוים של דברים שנאמרו או שנמסרו בהם אסור, אלא אם כן החליטה הועדה אחרת, לאחר שמיעת עמדות הצדדים.

   

  21. ראיות

  (א) הועדה אינה כפופה לדיני הראיות, והיא רשאית לקבל כל ראיה ולקבוע את דרך הצגתה, בכל דרך הנראית לה מועילה.

  (ב) ראתה הועדה כי הדבר דרוש מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה או שלום הציבור או מטעמים של הגנה על זהותם של מקורות מידע או מטעמים של הגנה על דרכי השגת מידע או מטעמים הנוגעים לבריאותו הנפשית או הפיסית של המשיג, תתיר הועדה למשיב ולגורם המפנה להשמיע טענות ולהביא ראיות שלא במעמד המשיג ובא כוחו.

   

  22. מחיקת ההשגה

  הועדה רשאית למחוק את ההשגה אם המשיג, בלא הצדק סביר, לא הופיע לפניה במועד שנקבע לדיון, וזאת לאחר שנתנה לו הזדמנות למסור את תגובתו לענין זה; שוכנעה הועדה כי התקיימו נסיבות מיוחדות שבעטיין לא הופיע המשיג לפניה במועד וכן לא מסר את תגובתו כאמור - רשאית היא להורות על שמיעת ההשגה.

   

  23. סמכויות הועדה

  (א) הועדה מוסמכת לדחות את ההשגה או לקבלה, כולה, מקצתה או בשינויים, או להחזיר את הענין עם הוראות למשיב.

  (ב) הועדה אינה מוסמכת לדון ולהחליט בכל הנוגע לסיווג המשרות, כאמור בתקנה 4.

  (ג) בדונה בהשגה יהיו לנגד עיני הועדה זכויות היסוד של המשיג לכבוד האדם ולחופש העיסוק, בצד שיקולי הביטחון.

   

  24. החלטה

  (א) בתום הדיון או בסמוך לאחריו, ולא יאוחר מאשר בתוך שבעה ימים, תיתן הועדה את החלטתה בהשגה; החלטת הועדה תהיה מנומקת ואולם הועדה רשאית ליתן את נימוקי ההחלטה במועד מאוחר יותר, ולא יאוחר מאשר בתוך 14 ימים ממועד מתן ההחלטה.

  (ב) החלטת הועדה ברוב דעות; הועדה תמסור למשיג ולמשיב עותקים מההחלטה, חתומים בידי יושב הראש ובידי שאר חברי הועדה.

  (ג) הועדה תהיה רשאית לקבוע הוראות בדבר פרסום ההחלטה, כולה או חלקה, לאחר שתקבל את התייחסות הצדדים לענין זה.