תקנות שירות הביטחון הכללי - פרק ג': הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית

 • תקנות חדשות (30 בינואר 2003) ק"ת 6223
  תיקון (5 בפברואר 2019) ס"ח 8164: תקנה 3.
  תיקון מס' 2 (18 בפברואר 2019) ק"ת: 8175: תקנה 3, 4.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2), 19(א) ו-21(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לעניני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ג': הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית
 • 5. הודעה בדבר אי התאמה ביטחונית

  ניתנה החלטה בדבר אי התאמה ביטחונית של אדם למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני, תימסר לו על כך הודעה בהתאם להוראות פרק זה (בפרק זה - ההודעה).

   

  6. אופן מסירת ההודעה

  ההודעה תהיה מטעם השירות, אשר ימסור אותה לאדם בכתב, במסירה אישית, באמצעות הגורם המפנה או בתיאום עמו.

   

  7. פרטי ההודעה

  ההודעה תכלול, בין השאר, פרטים אלה:

  (1) ההחלטה בדבר אי ההתאמה הביטחונית של האדם, בהתייחס לתפקיד או למשרה המסווגים, או לסוג תפקידים או משרות כאמור;
  (2) ההנמקה לקביעת אי ההתאמה הביטחונית; הנמקה בנוגע למשרה או תפקיד ברשות ביטחון תיערך, במידת הצורך, בהתייעצות עם הגורם המוסמך באותה רשות ביטחון;
  (3) משך הזמן שאליו מתייחסת קביעת אי ההתאמה הביטחונית, אשר לא יעלה על 5 שנים;
  (4) ציון הזכות להגשת השגה, המועד להגשתה והמען להגשת ההשגה.

   

  8. מועד מסירת ההודעה

  ההודעה תימסר לאדם, ככל האפשר, בתוך 21 ימים ממועד קבלת ההחלטה בענין; במקרים שלא ניתן למסור את ההודעה לאדם בתוך המועד האמור - תימסר ההודעה בתוך זמן סביר בנסיבות הענין.

   

  9. סייגים למסירת הודעה

  (א) במקרים שבהם קיים חשש סביר כי מסירת הודעה בנוסח, באופן ובמועד, המפורטים בתקנות 6, 7 ו-8 עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה או בשלומו של אדם, רשאי ראש האגף, לאחר היוועצות בגורם המפנה ובאישור ראש השירות, לאשר את שינוי תוכן ההודעה או את אופן מסירתה או את מועד מסירתה; בהודעה המתייחסת לנושא משרה או תפקיד ברשות ביטחון, יפעל ראש האגף כאמור לאחר תיאום עם הגורם המוסמך ברשות הביטחון.

  (ב) במקרים כאמור בתקנת משנה (א), שענינם חשש לפגיעה בבריאותו הנפשית או הפיזית של האדם - ייוועץ ראש האגף במומחה מתחום הרפואה או הפסיכולוגיה - טרם קבלת החלטה כאמור ורשאי הוא, בהסכמתו של האדם שלגביו נקבעה אי ההתאמה הביטחונית, להורות על מסירת ההנמקה לקביעת אי ההתאמה, במקרים כאמור, לידיעת אדם אחר מטעמו.

   

  10. אי התאמה לתפקיד בצה"ל

  תקנות 6, 7, 8 ו-9 יחולו גם על החלטה בדבר אי התאמה ביטחונית לתפקיד
  בצה"ל, בשינויים אלה:

  (1) ההודעה תהיה מטעם ראש מחלקת ביטחון מידע בצה"ל;

  (2) סמכות ראש האגף לענין תקנה 9 תהיה נתונה לראש מחלקת ביטחון מידע
  בצה"ל.