תקנות שירות הביטחון הכללי - פרק ב': הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו

 • תקנות חדשות (30 בינואר 2003) ק"ת 6223
  תיקון (5 בפברואר 2019) ס"ח 8164: תקנה 3.
  תיקון מס' 2 (18 בפברואר 2019) ק"ת: 8175: תקנה 3, 4.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2), 19(א) ו-21(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לעניני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק ב': הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו
 • 2. סיווג בטחוני של משרה או תפקיד

  סיווג ביטחוני הוא קביעה של רמת רגישותם הביטחונית של תפקיד או משרה, הנגזרת, בין השאר, מסוג המידע שאליו נחשף המשמש בתפקיד או במשרה וכן הנובעים מאפשרות ניצול התפקיד או המשרה לשם גרימת נזק לביטחון המדינה.

   

  3. הודעה למעביד

  (א) ראש האגף בשירות המופקד על הנושא (להלן - ראש האגף) יעביר לממונה ביטחון או למנהל גוף בשירות הציבורי ולמנהל גוף אחר כפי שקבעה הממשלה לפי סעיף 7(ב)(3) לחוק, למעט ברשות ביטחון, הודעה בכתב בדבר דרישות הסיווג הביטחוני למשרות ולתפקידים, באותם גופים, אשר תכלול, בין השאר, ענינים אלה:

  (1) הגדרת רמות הסיווג הביטחוני, לתפקיד או למשרה, כפי שנקבעו בכללים;

  (2) הוראה כי העסקתו של אדם בתפקיד או במשרה אשר לגביהם נקבע סיווג ביטחוני, תהיה מותנית באישור התאמתו הביטחונית לתפקיד או למשרה;

  (3) הנחיות מקצועיות לביצוע הסיווג הביטחוני של תפקידים ומשרות,
  בהתאם לכללים מכוח סעיף 7 (ב)(3) לחוק, לרבות הנחיות בענין בקרה ודיווח.


  (ב) לענין משרות ותפקידים ברשות ביטחון, ייתן ראש האגף - על דעת הגורם המופקד על הנושא ברשות הביטחון - הנחיות כלליות לענין סיווג ביטחוני של תפקידים או משרות, והגורם המופקד ברשות הביטחון כאמור ייתן, כפי שיראה לנכון, הוראות משלימות ומפורטות לביצוע הסיווג של התפקידים והמשרות שבתחום אחריותו.

  (ג) לענין משרות ותפקידים ברשות ביטחון, ייתן ראש האגף - על דעת הגורם המופקד על הנושא בכנסת, הנחיות כלליות לענין סיווג ביטחוני של תפקידים או משרות והגורם המופקד על הנושא בכנסת כאמור, ייתן, כפי שיראה לנכון, הוראות משלימות ומפורטות לביצוע הסיווג של התפקידים והמשרות שבתחום אחריותו.

  (ד) לעניין משרות ותפקידים במשרד מבקר המדינה, ייתן ראש האגף, על דעת ממונה הביטחון במשרד מבקר המדינה, כמשמעותו בסעיף 22א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], הנחיות כלליות לעניין סיווג ביטחוני של תפקידים או משרות, וממונה הביטחון במשרד מבקר המדינה, כאמור, ייתן, כפי שיראה לנכון, הוראות משלימות ומפורטות לביצוע סיווג של תפקידים ומשרות שבתחום אחריותו.

  (ה) לעניין משרות ותפקידים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ייתן ראש האגף, על דעת הגורם המופקד על הנושא בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, הנחיות כלליות לעניין סיווג ביטחוני של תפקידים או משרות והגורם המופקד על הנושא בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת כאמור, ייתן, כפי שיראה לנכון, הוראות משלימות ומפורטות לביצוע הסיווג של התפקידים והמשרות שבתחום אחריותו.

   

  4. ביצוע הסיווג

  (א) ממונה ביטחון, הגורם המופקד על הנושא ברשות ביטחון, מנהל גוף שקיבל כאמור בתקנה 3 או מי שהוא הסמיך לכך, הגורם המופקד על הנושא בכנסת או הגורם המופקד על הנושא בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי העניין, יבצע סיווג של המשרות והתפקידים בגוף שעליו הוא מופקד, כפי שיהיו מזמן לזמן, בהתאם להנחיות המקצועיות שקיבל.

  (ב) ממונה ביטחון, הגורם המופקד על הנושא ברשות ביטחון, מנהל גוף אשר קיבל הודעה לפי תקנה 3 או מי שהוא הסמיך לכך, הגורם המופקד על הנושא בכנסת או הגורם המופקד על הנושא בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי העניין, יחזיק ברשותו רשימה של המשרות והתפקידים המסווגים, ויפרט את הסיווג הביטחוני שנקבע להם; הרשימה תכלול פרטים אלה:

  (1) שם המשרה או התפקיד;

  (2) תיאור המשרה או התפקיד;

  (3) הסיווג שנקבע למשרה או לתפקיד;

  (4) פרטיו האישיים של נושא המשרה או התפקיד;

  (5) ההתאמה הביטחונית שנקבעה לנושא המשרה או התפקיד.