תקנות שירות הביטחון הכללי - פרק א': פרשנות

 • תקנות חדשות (30 בינואר 2003) ק"ת 6223
  תיקון (5 בפברואר 2019) ס"ח 8164: תקנה 3.
  תיקון מס' 2 (18 בפברואר 2019) ק"ת: 8175: תקנה 3, 4.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב)(2), 19(א) ו-21(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת השרים וועדת הכנסת לעניני השירות, אני מתקין תקנות אלה:

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
 • 1. הגדרות

  בתקנות אלה -

  "השירות" - שירות הביטחון הכללי;

  "רשות ביטחון" - כל אחת מאלה:

  (1) צבא הגנה לישראל;
  (2) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
  (3) משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;
  (4) מערכת הביטחון;


  "הגורם המפנה" - הגורם שלבקשתו ביצע השירות בדיקת התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני;


  "הועדה" - ועדת השגה שמונתה מכוח סעיף 15(ב)(1) לחוק, לשם בירור השגות על החלטות בדבר אי התאמה ביטחונית;


  "ממונה ביטחון" - כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח- 1998;


  "מערכת הביטחון" - משרד הביטחון, יחידות סמך של משרד הביטחון, הועדה לאנרגיה אטומית, הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג), המרכז למחקר גרעיני (ממ"ג) והמכון הביולוגי, וכן ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים מוצרים בעבור מי מאלה, שהמידע לגביהם מסווג, או שנדרשת כניסתם למיתקנים ולאתרים שהכניסה אליהם מוגבלת מטעמי ביטחון.