פקודת זכות יוצרים - חוק זכות יוצרים ינהג לגבי הכנסת יצירות זכות-יוצרים לישראל

לתחילת העמוד 2. חוק זכות יוצרים ינהג לגבי הכנסת יצירות זכות-יוצרים לישראל
 • לצורך השימוש בסעיף 14 של חוק זכות-יוצרים, 1911, לגבי הכנסת העתקות של
  יצירות שנעשו מחוץ לישראל אל ישראל:

  (א) ימלא מנהל מחלקת המכס, והבלו והמסחר (שייקרא לקמן - "המנהל") את התפקידים המסורים באותו סעיף למנהלי המכס והאקסייז כל הממלכה המאוחדת, ורשאי הוא להשתמש בסמכויות המסורות להם באותו סעיף;

  (ב) תקנות שיתקין המנהל עפ"י הסעיף הנ"ל תהיינה טעונות אישור מאת הממשלה 2;

  (ג) תקנות שיתקינון עפ"י הסעיף הנ"ל אפשר להן להורות שמודעה שניתנה למנהלי המכס והאקסייז בממלכה המאוחדת ואלה העבירוה למנהל, תיחשב כאילו ניתנה ע"י בעל זכות-יוצרים למנהל;

  (ד) יהא לאותו סעיף תוקף כאילו היה חלק של חוק המכס הנוהג בישראל מזמן לזמן.