פקודת זכות יוצרים - הפרסום הראשון של יצירה

לתחילת העמוד 7. הפרסום הראשון של יצירה
  • (1) יצירה שפורסמה בכמה ארצות תוך שלושים יום מיום שפורסמה לראשונה -
    יראוה כאילו פורסמה בכולן כאחת.

    (2) יצירה שפורסמה בישראל ובארצות אחרות כאחת - יראוה כאילו פורסמה לראשונה בישראל; אולם לא יראו יצירה כאמור כאילו פורסמה בישראל אם היה הפרסום בישראל למראית-עין בלבד.