פקודת זכות יוצרים - הגדרות

לתחילת העמוד 3ב. הגדרות
 • בסעיפים 3ג עד 3ו -

  "זכות יוצרים" - כמשמעותה בסעיף 2(1) לחוק זכות יוצרים, 1911;

  "זכות מבצעים" - כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984;

  "חברות התמלוגים" - כל אחד מאלה:

  (1) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;

  (2) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;

  (3) תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים - במאוחד שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך והתרבות והספורט;

  "טביעה" - שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה;

  "קלטת" - התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;

  "שיעתוק" - העתק של טביעה או של חלקה המהותי.