פקודת הפרשנות - פרק שביעי: שונות

  • תיקון מס' 13 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיף 16. (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995). (הסעיפים שעדיין בתוקף)

לתחילת העמוד פרק שביעי: שונות
לתחילת העמוד 42. זכויות המדינה שמורות
  • אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש.