פקודת הפרשנות - פרק רביעי: תקנות

  • תיקון מס' 13 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיף 16. (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995). (הסעיפים שעדיין בתוקף)

לתחילת העמוד פרק רביעי: תקנות
לתחילת העמוד 16. התקנת תקנות
  • מקום שהחוק מעניק לרשות את הסמכות להתקין תקנות, יהיו ההוראות הבאות חלות לגבי התקנתן וכוח פעולתן של תקנות אלו, אם אין כוונה אחרת משתמעת -

    (4) לא תהא תקנה סותרת הוראותיו של כל חוק;

לתחילת העמוד 17. תחילת תקפן של תקנות בנות-פעל תחיקתי
  • תקנות בנות-פעל תחיקתי יפורסמו ברשומות, ותחילת תקפן ביום פרסומן, אם אין הוראה אחרת בענין זה.