פקודת הפרשנות - פרק חמישי: סמכויות

  • תיקון מס' 13 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיף 16. (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995). (הסעיפים שעדיין בתוקף)

לתחילת העמוד פרק חמישי: סמכויות
לתחילת העמוד 19. שימוש בסמכות בין נתינת חוק לתחילת תקפו
  • חיקוק שאין תחילת תקפו עם נתינתו, והוא מעניק סמכות להתקין תקנות או לעשות מינוי או כל דבר למען מטרת החיקוק, אפשר להשתמש באותה סמכות - אם אין כוונה אחרת משתמעת - בכל שעה לאחר נתינתו של החיקוק, במידה שהדבר נראה דרוש או ראוי כדי להפעיל את החיקוק ביום תחילת תקפו; ואולם כל תקנה וכל מינוי וכל דבר שנעשו בכוח אותה סמכות לא יהיה להם תוקף עד יום תחילת תקפו של החיקוק, אלא אם היתה כוונה אחרת משתמעת מתוך החיקוק, או אם היו התקנה, המינוי או הדבר דרושים להפעלת החיקוק.