פקודת הפרשנות - פירושם של מונחים רווחים

 • תיקון מס' 13 (23 באוגוסט 1994) ס"ח 1481: סעיף 16. (בתוקף מ-23 באוגוסט 1995). (הסעיפים שעדיין בתוקף)

לתחילת העמוד פירושם של מונחים רווחים
 • {על תחולתו של סעיף 1 ראו בסעיף 1 לחוק הפרשנות}

  בפקודה זו, ובכל חיקוק שהוא בר-תוקף כיום, ובכל חיקוק שיינתן מכאן ואילך, יתפרשו כל מלה וניב שבסעיף זה כאמור בצדם להלן:

  "אדם" - לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים;

  "אניה" או "ספינה" - כל כלי המשמש בשיט ואינו מונע במשוטים או במשוטי- דחף בלבד;

  "בא-כוח, או נציג, של היועץ המשפטי לממשלה" - פרקליט המדינה, משנהו או סגניו, פרקליטי-מחוז או סגניהם, פרקליטי-נפה וכל מי שהיועץ המשפטי הסמיכו להיות בא-כוחו או נציגו;

  "ביטול" של דין - לרבות ביטולו של חלק ממנו, ולרבות הוראה שעל פיה או מכוחה חדל הדין או חלק ממנו להיות בר-תוקף;

  "בית" - לרבות כל בית, חלק מבית, וכל בנין או מבנה אחר, שאנוש דר בהם או תופש אותם, בזכות עצמו או בדרך אחרת, אם ביום ואם בלילה, או שנועדו לדירה או לתפישה כגון זו, ובין שכולם מעל פני הקרקע ובין שכולם או מקצתם מתחת לפני הקרקע;

  "בית-משפט" - כל בית-משפט בן-סמך לשפוט בישראל;

  "בית-משפט לערעורים אזרחיים" - בית-המשפט העליון כשהוא יושב כבית-משפט לערעורים אזרחיים;

  "בית-משפט לערעורים פליליים" - בית-המשפט העליון כשהוא יושב בדין כבית- משפט לערעורים פליליים;

  "בכתב" - לרבות בדפוס, בליתוגרפיה, במכונת-כתיבה, בצילום ובכל דרך אחרת של הצגת מלים או ספרות, או העתקתן, בצורה הנראית לעין;

  "דין" - לרבות כל אחד מאלה:

  1. חיקוק;
  2. אקט של הפרלמנט הבריטי או חלק ממנו, ודבר-המלך-במועצה או חלק ממנו, בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין שניתנו לאחריה, וכפי תקפם בארץ-ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;
  3. צווים, תקנות, כללים, חוקי-עזר, מנשרים, הוראות, הודעות וכל מסמך אחר, שניתנו מכוח "דין" כמשמעותו בפיסקה (2) של הגדרה זו, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחריה, ואינם בגדר חיקוקים, וכפי תקפם בארץ-ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;
  4. דינים עותומניים, דינים דתיים בין שבכתב ובין שבעל-פה, דיני המשפט המקובל ועקרוני היושר של אנגליה, כפי תקפם בארץ-ישראל לפני הקמת המדינה או כפי תקפם במדינה;

  "הצהרה בשבועה" - לרבות מסמך שבאו עליו הן-צדק או הצהרה מפי אדם שהותרו לו  לפי דין, הן-צדק או הצהרה במקום שבועה;

  "חוק" - דבר-חקיקה של הכנסת ולרבות כל פקודה; אולם מקום שהמלה "חוק" באה בחיקוק שניתן לפני פרסום הנוסח החדש לפקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא הנוסח החדש;

  "חטא" - עבירה דינה מאסר של לא יותר מחודש, ואם דינה קנס בלבד - קנס של לא יותר ממאתיים לירות;

  "חיקוק" - כל חוק וכל תקנה בין שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין שניתנו לאחריה; אולם מקום שהמלה "חיקוק" באה בפקודה או בתקנה שניתנו לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעה לה אלמלא פקודה זו;

  "חתימה" - באדם שאינו יכול לכתוב שמו - לרבות "סימן";

  "ייבוא" - הבאה אוגרם הבאה לישראל, בים, ביבשה או באוויר;

  "יורד-ים" - לרבות כל אדם בספינה או המועסק בה בכל תפקיד שהוא, חוץ מקברניט ומנווט וחוץ מחניך הקשור בחוזה ורשום כראוי;

  "ייצוא" - הוצאה או גרם הוצאה מישראל, בים, ביבשה או באויר;

  "ישראל" או "המדינה" - לרבות מימי-חופין שלה;

  "כלי-טיס" - כל מכונת-טיס, דאון, ספינת-אויר או כדור פורח, בין מחובר ובין שאינו מחובר;

  "כלי-שיט" - אניה, ספינה, סירה, אסדה וכל כלי אחר העשוי לשוט;

  "לירה" - לירה ישראלית;

  "מדפיס ממשלתי" - המדפיס הממשלתי של ישראל, ולענין חיקוק או לענין מסמך של המדינה - אף כל מדפיס אחר שהממשלה הרשתה אותו, דרך כלל או במיוחד, להדפיס אותו חיקוק או מסמך, וכל חיקוק או מסמך כאמור הנחזה כנדפס על ידי המדפיס הממשלתי או על ידי מדפיס אחר שהורשה לכך כאמור, יראוהו כאילו נדפס כך אם לא הוכח היפוכו של דבר;

  "מזכיר הממשלה" - הפקיד שנתמנה על ידי הממשלה להיות מזכיר הממשלה; "מודעה לרבים" - הודעה של הממשלה, או מטעמה, שאינה בת-פעל תחיקתי ונתפרסמה ברשומות;

  "מחוז" - אחד המחוזות המינהליים ששטח המדינה מחולק להם על פי חיקוק;

  "מיטלטלין" או " טובין" - נכסים מוחשיים, חוץ ממקרקעין; אולם מקום מקום שהמלה "מיטלטלין" או "טובין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המיטלטלין ,  תשל"א-1971, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא החור האמור;

  "מימי-חופין" - כל חלק מן הים הפתוח של חופי המדינה, המצוי בתחום ששה ימיים מנקודת שפל המים שבחוף;

  "מכר" - לרבות חליפין, מיר, הצעה למכירה או הצגה למכירה;

  "מנדט" - המנדט על ארץ-ישראל שמועצת חבר הלאומים אישרה אותו והגדירה תנאיו ביום עשרים וארבעה ביולי 1922;

  "מנשר" או "ארכזה" - מנשר או אכרזה שניתנו מאת הממשלה או על פיה;

  "מסירה לדין" - החלטה להעמיד לדין על פי כתב-אישום;

  "מפקד", בכלי-טיס - מי שבידו אותה שעה השליטה על כלי-טיס או מי שממונה עליו אותה שעה;

  "מפקח כללי של המשטרה" - לרבות סגן המפקח הכללי של המשטרה;

  "מקרקעין" - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע זולת מחוברים הניתנים להפרדה; אולם מקום שהמלה "מקרקעין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המקרקעין , התשכ"ט-1969, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא החוק האמור;

  "נציב בתי-הסוהר" - לרבות סגן נציב בתי-הסוהר;

  "נקבע" - נקבע בחוק שבו מצויה מלה זו בתקנות שניתנו לפיו;

  "עבור" או "הפר", לענין דרישה או תנאי שנקבעו בחיקוק, או בכל היתר, רשיון או הרשאה אחרת, שניתנו לפי חיקוק - אף אי-קיום במשמע;

  "עבירה" - מעשה, נסיון או מחדל שדינם ענישה;

  "עובד ציבורי" או "משרד ציבורי" - לרבות כל עובד או משרד שהוטלו עליהם תפקידים בעלי אופי רשמי, או הממלאים תפקידים כאלה, בין שהם נתונים לפיקוחה הישיר של הממשלה ובין אם לאו;

  "עוון" - עבירה שהיא חמורה מחטא וקלה מפשע;

  "עונש", לענין עבירה - קנס, מאסר או כל ענישה אחרת;

  "פרק" - פרק של החיקוק שבו מצויה מלה זו; הואהדין לגבי "חלק", "סימן", "סעיף" ו"תוספת", הכל לפי הענין; "סעיף קטן" - סעיף קטן של סעיף בו מצויה מלה זו;

  "פקודה" - כל פקודה שניתנה מאת מועצה המדינה הזמנית וכל פקודה שניתנה כדין בארץ-ישראל לפני הקמת המדינה, ופקודה זו בכלל; אולם מקום שהמלה "פקודה" באה בחיקוק בניתן לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא פקודה זו;

  "פשע" - עבירה שדינה, אף באין הוכחה על חיוב קודם בדין, מוות או מאסר שלמעלה משלוש שנים;

  "צוואה" - לרבות סמפון-צוואה;

  "צוות" -

  1. לענין כלי-שיט - קברניט, נווט, מכונאי, מסיק, עובד הסיפון וכל העוסק בהשטת כלי-השיט וכל המשרתו;
  2. לענין כלי-טיס - מפקד, טייס, נווט, מהנדס-טיס וכל העוסק בהטסת כלי-הטיס וכל המשרתו;

  "קונסול" או "קונסולרי" - קונסול כללי, קונסול, סגן-קונסול וכל המוסמך אותה שעה למלא תפקידו של אחד מאלה, וכן סוכן קונסולרי;

  "קברניט" - מי שבידו השליטה על ספינה או אניה, או מי שממונה עליה אותה שעה, להוציא נווט ורב-חובל-נמל;

  "רופא ממשלתי" - רופא בשירות המדינה;

  "רופא מוסמך" - אדם הרשום בישראל כרופא לפי הדין הנוהג אותה שעה בענין רישום רופאים;

  "רחוב" או "דרך" - לרבות כביד, סמטה, משעול לרוכבים או לרגלים, ככר, חצר, טיילת, מבוי מפלש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו;

  "רשום", לענין מסמך - רשום לפי הדין החל על רישום אותו מסמך;

  "רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או רשות כיוצא באלה, שנתכוננו בכוח חוק בר-תוקף אותה שעה, הקובע הוראות בדבר הקמת רשויות של שלטון מקומי;

  "שבועה" - לרבות הן-צדק והצהרה מפי אדם שהותרו לו, על פי דין, הן-צדק או הצהרה במקום שבועה;

  "שוטר" - כל הנמנה עם חיל המשטרה; ו"קצין-משטרה גבוה" - כל קצין-משטרה בדרגת פקד ומעלה;

  "שופט", לענין שופטי בית-המשפט העליון - אף נשיא בית המשפט העליון במשמע; ולענין שופטי בתי-המשפט המחוזיים - אף הנשיאים והנשיאים התורנים במשמע;

  "שופט של בית-משפט שלום" - מי שבידו כתב-מינוי להיות שופט של בית-משפט שלום;

  "שכירות" - לרבות שכירות-משנה;

  "שנה" ו"חודש" - למנין הלוח הגריגוריאני;

  "שנת-כספים" - שנים-עשר החדשים המסתיימים בשלושים ואחד במרס של כל שנה;

  "תחילה", לענין חיקוק - זמן תחילת תקפו;

  "תפישה", לענין מקרקעין - לרבות השימוש, הדירה, ההחזקה או ההנאה שלא כעובד וכפקיד בלבד ולשם השגחה או שמירה בלבד;

  "תקנה" - תקנה, כלל, חוק-עזר, מנשר, אכרזה, צו, הוראה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר, שניתנו מאת כל רשות בארץ-ישראל או בישראל, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחריה, מכוח חוק, או מכוח אקט של הפרלמנט הבריטי או מכוח דבר-המלך-במועצה, לרבות צו, הוראה, הודעה, מודעה או מסמך אחר שניתנו על יסוד תקנה, כלל או חוק-עזר כאמור; אולם מקום שהמלה "תקנה" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת תקפה של פקודה זו, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא פקודה זו;

  "תקנות סדרי-הדין", לענין כל הית-משפט - כללים לנוהג ולסדרי-הדין באותו בית-משפט, שנקבעו על ידי רשות המוסמכת אותה שעה להתקין תקנות או ליתן צווים.