פקודת בריאות העם - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)

לתחילת העמוד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -
  "עובד" - לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

  "עובד בבידוד" - עובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית;

  "צו בידוד בית" - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020.;

  "תקופת הבידוד" - כמשמעותה בצו בידוד בית כפי תוקפה בנוגע לעובד בבידוד.

לתחילת העמוד 2. איסור כניסה למקום העבודה
 • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

לתחילת העמוד 3. מסירת הודעה למעסיק
 • עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.

לתחילת העמוד 4. איסור פיטורים
 • מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

 • תוקפו של צו זה כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.