פקודת בריאות העם

לתחילת העמוד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בצו זה -
  "עובד" - לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;

  "עובד בבידוד" - עובד שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית;

  "צו בידוד בית" - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020.;

  "תקופת הבידוד" - כמשמעותה בצו בידוד בית כפי תוקפה בנוגע לעובד בבידוד.

לתחילת העמוד 2. איסור כניסה למקום העבודה
 • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת.

לתחילת העמוד 3. מסירת הודעה למעסיק
 • עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.

לתחילת העמוד 4. איסור פיטורים
 • מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

 • תוקפו של צו זה כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.