חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים - תיקון פקודת מס הכנסה

  • חוק חדש: (12 באפריל 2016) ס"ח 2552