חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים - חישוב התגמול לגבי כהונה או העסקה בקבוצת חברות

  • חוק חדש: (12 באפריל 2016) ס"ח 2552

לתחילת העמוד 3.. חישוב התגמול לגבי כהונה או העסקה בקבוצת חברות
  •  חישוב סכום התגמול הניתן לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי לעניין סעיף 2(א), יכלול את סך כל התגמולים המשולמים לו בקשר לכהונתו או העסקתו הן בתאגיד הפיננסי והן בתאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי.