חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים - הגדרות

 • חוק חדש: (12 באפריל 2016) ס"ח 2552

לתחילת העמוד 1.. הגדרות
 • בחוק זה –
  "אמצעי שליטה", ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי);


  "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:

  (1) גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
  (2) חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק;
  (3) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;
  (4) מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;
  (5) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);
  (6) גוף אחר המספק שירותים פיננסיים, שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;


  "חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;


  "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;


  "חוק הסדרת העיסוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;


  "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;


  "כללי החשבונאות המקובלים" – כללי החשבונאות החלים על התאגיד לפי דין, ובאין כללים שחלים על התאגיד לפי דין – תקני חשבונאות שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות;


  "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;


  "שכר" – לרבות תנאים נלווים לשכר, ובכלל זה החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד;


  "תאגיד פיננסי" – גוף פיננסי או תאגיד שליטה, למעט אחד מאלה:

  (1) מי שקיבל רישיון בנק חוץ, לפי סעיף 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);
  (2) מי שקיבל רישיון מבטח חוץ, לפי סעיף 15(א)(2) לחוק הפיקוח על הביטוח;
  (3) מנהל תיקים זר שהוא עוסק זר כהגדרתו בסעיף 10א לחוק הסדרת העיסוק;
  (4) מנהל קרן חוץ כהגדרתו בסעיף 113א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, שקיבל היתר מרשות ניירות ערך להציע יחידות בישראל כאמור בסעיף 113ב לחוק האמור;
  (5)תאגיד פיננסי זר אחר שקבע שר האוצר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;

   

  "תאגיד קשור" לתאגיד פיננסי – כל אחד מאלה:
  (1) לעניין תאגיד פיננסי שהוא גוף פיננסי –

  (א) תאגיד הנשלט בידי הגוף הפיננסי;

  (ב) תאגיד השליטה של הגוף הפיננסי;
  (ג) גוף פיננסי אחר שתאגיד השליטה שלו הוא תאגיד השליטה של הגוף הפיננסי וכן תאגידים שבשליטתו;

  (2) לעניין תאגיד פיננסי שהוא תאגיד שליטה שאינו גוף פיננסי – כל הגופים הפיננסיים שהוא תאגיד השליטה שלהם וכן תאגידים שבשליטתם;


  "תאגיד שליטה" של גוף פיננסי – תאגיד שמתקיימים בו כל אלה:

  (1) הוא שולט בגוף הפיננסי;
  (2) הוא מחזיק 30 אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף הפיננסי שהוא שולט בו כאמור בפסקה (1);
  (3) יותר ממחצית מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בגופים פיננסיים שהוא שולט בהם;


  "תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, הטבה שהיא ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני ושאינו פיצויי פיטורים על פי דין, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכול למעט דיבידנד.