חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים - ביצוע ותקנות

  • חוק חדש: (12 באפריל 2016) ס"ח 2552

לתחילת העמוד 5.. ביצוע ותקנות
  • שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.