חוק שירות המילואים - תקנות שירות המילואים (תשלום תגמול נוסף), התשס"ו-2009

 • חוק חדש (16 באפריל 2008) ס"ח 2152
  תיקון מס' 1 (20 ביוני 2011) ס"ח 2302: סעיף 15.
  תיקון מס' 2 (22 בנרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 18, 19.

לתחילת העמוד תקנות שירות המילואים (תשלום תגמול נוסף), התשס"ו-2009
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה, "השנה המזכה" - השנה שבשלה משתלם התגמול הנוסף.

לתחילת העמוד 2. רשימת הזכאים לתגמול הנוסף
 • (א) צבא הגנה לישראל (להלן - צה"ל) יערוך מדי שנה רשימה של הזכאים לתגמול נוסף בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו בפקודות הצבא.

  (ב) רשימת הזכאים לתגמול הנוסף תועבר על ידי צה"ל לרשות המסים בישראל (להלן - רשות המסים) אחת לשנה; ההעברה תיעשה בצורה ממוכנת על פי הנחיות מנהל רשות המסים, וזאת עד ליום 15 באפריל שלאחר השנה המזכה.

לתחילת העמוד 3. מועד תשלום התגמול הנוסף
 • רשות המסים תשלם את התגמול הנוסף לזכאים עד 1 במאי בשנה שלאחר שנה המזכה.

לתחילת העמוד 4. דרך תשלום התגמול הנוסף
 • התגמול הנוסף יופקד בחשבונות הבנק של הזכאים, כפי שהם מופיעים ברישומי צה"ל; צה"ל יעביר את פרטי חשבונות הבנק לידי רשות המסים יחד עם רשימת הזכאים.

לתחילת העמוד 5. הודעה על תשלום התגמול
 • עם ביצוע התשלום, תודיע רשות המסים לזכאים על כך; בהודעתה תציין את סכום שלום שהועבר.