חוק שירות המילואים - פרק ט': תחילה והוראות מעבר

 • חוק חדש (16 באפריל 2008) ס"ח 2152
  תיקון מס' 1 (20 ביוני 2011) ס"ח 2302: סעיף 15.
  תיקון מס' 2 (22 בנרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 18, 19.

לתחילת העמוד פרק ט': תחילה והוראות מעבר
לתחילת העמוד 1. תחילה והוראות מעבר
 • (א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ב), ביום כ"ט בתמוז התשס"ח (1 באוגוסט 2008) (בסעיף זה - יום התחילה).

  (ב) תחילתו של סעיף 7, וכן תחילתו של ביטול כותרת פרק ד' לחוק שירות ביטחון וסעיפים 28, 29 ו-32 באותו פרק, לפי הוראות סעיף 32(4) לחוק זה, ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010); הוועדה תקיים דיון בהוראות הסעיפים האמורים בסמוך למועד האמור.


  (ג) הוראות סעיף 19 יחולו על מי ששירת במילואים החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (בסעיף קטן זה - היום הקובע), ואולם לעניין מי שהיה בשירות מילואים ביום הקובע ושירותו החל לפני אותו יום, ישולם התגמול הנוסף כאמור באותו סעיף בעבור החלק מתקופת שירות המילואים שמהיום הקובע ואילך.


  (ד) הוראות חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 34 לחוק זה, יחולו לגבי תקופת שירות מילואים שהחלה ביום התחילה ואילך, ואולם ההגדרה "התגמול המזערי" בסעיף 270 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחה בסעיף 34 (1) לחוק זה, תחול גם לגבי תקופת שירות מילואים שהחלה לפני יום התחילה, ובלבד שהתגמול המזערי כאמור ישולם בעבור החלק מתקופת
  שירות המילואים כאמור שמיום התחילה ואילך.


  (ה) יוצא צבא שנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל לפי הוראות פרק ד' לחוק שירות ביטחון כנוסחו ערב יום התחילה, ושלא ניתן לו פטור מחובת שירות מילואים לפי סעיף 36(2) לחוק האמור, יראו אותו כחייל מילואים והוראות חוק זה יחולו עליו.