חוק שירות המילואים - פרק ז': הוראות שונות

 • חוק חדש (16 באפריל 2008) ס"ח 2152
  תיקון מס' 1 (20 ביוני 2011) ס"ח 2302: סעיף 15.
  תיקון מס' 2 (22 בנרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 18, 19.

לתחילת העמוד פרק ז': הוראות שונות
לתחילת העמוד 23. זמן השירות במילואים לנעדר מן השירות
 • (א) חייל מילואים אשר בהיותו בשירות מילואים היה כלוא בשל עבירה לפי פסק דין של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, או לפי פסק של קצין שיפוט בכיר, וכן אדם שנעדר מן השירות שלא כדין או שנעדר ברשות שהושגה בטענות כוזבות והורשע על כך כדין, ואם היתה לו זכות ערעור - לא ערער על ההרשעה או שערעורו על ההרשעה נדחה, אין רואים את תקופת כליאתו ואת תקופת היעדרותו, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה
  מילא חובת שירות מילואים, אלא אם כן הורה בית הדין הצבאי, בית המשפט או קצין השיפוט הבכיר, לפי העניין, הוראה אחרת; לעניין זה, "קצין שיפוט בכיר" - כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי.

  (ב) לעניין סעיף זה, יראו כתקופת כליאה תקופה שבה אדם -

  (1) נשא עונש מאסר או מחבוש בפועל;

  (2) נשא עונש מאסר בעבודת שירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין), או בעבודה צבאית לפי חוק השיפוט הצבאי;

   

  (3) הוחזק במוסד סגור לפי סימן ז' בפרק ו' לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 24. הטלת חובות שלא בזמן השירות
 • השר רשאי, באישור הוועדה, להטיל בתקנות חובות על חיילי מילואים שעה שאינם בשירות, אם תכלית חובות אלה להבטיח את פעולתו התקינה של צבא הגנה לישראל ולשמור על רכושו שנמסר לחיילי מילואים כאמור.

לתחילת העמוד 25. אצילת סמכויות
 • השר רשאי לאצול לאדם אחר את הסמכויות הנתונות בידיו לפי סעיפים 14(ג) עד (ה), 15 ו-17; הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 26. עונשין
 • חייל מילואים העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שנתיים:

  (1) לא התייצב לשירות מילואים או שלא שירת שירות מילואים, בניגוד לצו שניתן לפי סעיפים 5(ב), 8(א), 9 או 15;

  (2) יצא לחוץ לארץ, בניגוד להוראות לפי סעיף 12.

לתחילת העמוד 27. דין צווים
 • (א) צו לפי חוק זה, למעט צו לפי סעיפים 6(4) או 7(ב), יכול להיות אישי, כללי או לסוג מסויים, ואין חובה לפרסמו ברשומות; צו לפי סעיפים 6 (4) או 7(ב), יכול להיות אישי, כללי או לסוג מסוים, ואין חובה לפרסמו ברשומות; צו לפי סעיפים 6(4) או 7(ב) יכול להיות כללי או לסוג מסוים.

  (ב) סעיפים 49 ו-55(ג) עד (ז) לחוק שירות ביטחון יחולו, בשינויים המחויבים, על צו לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 28. שמירת דינים
 • הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חוק שירות ביטחון הנוגעות לשירות ביטחון, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר העוסק בשירות מילואים, לרבות חוק השיפוט הצבאי, חוקי השיקום, חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002, וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988.

לתחילת העמוד 29. דיווח לוועדה
 • השר יגיש לוועדה -

  (1) בתחילת כל שנהדין וחשבון על התגמולים שחולקו לחיילי מילואים בשנה הקודמת מכוח סעיפים 18 ו-19;

  (2) לקראת סוף שנה דין וחשבון ובו נתונים על מספר ימי המילואים הצפויים בשנה הבאה, הפעילות שאותה אמור לבצע מערך המילואים בשנה הבאה וניצול ימי המילואים בשנה הקודמת, לרבות השוואה בין מספר ימי המילואים אשר תוכננו לשנה הקודמת לבין מספר ימי המילואים שבוצעו בפועל באותה שנה.

לתחילת העמוד 30. פרסום באינטרנט
 • באתר האינטרנט של צבא הגנה לישראל יפורסם מידע בדבר הכללים לעניין שירות מילואים, לרבות -

  (1) זכויות וחובות של חייל מילואים בשירות מילואים;

  (2) מתן הודעה מראש על הקריאה לשירות מילואים;

  (3) הוראות לעניין מספר הימים המרבי שבהם ישרת חייל מילואים בשירות מילואים בכל שנה;

  (4) תנאי הזכאות לתגמול המיוחד, לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה בתגמול, שיעורו ודרכי ביצוע התשלום; 

  (5) תנאי הזכאות לתגמול הנוסף, לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה בתגמול, שיעורו, דרכי ביצוע התשלום והליכי בקרה ובירור לגביהם; 


  (6) תנאי הזכאות לתגמול לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי.

לתחילת העמוד 31. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.