חוק שירות המילואים - פרק ו': תגמולים, זכויות והוקרה

 • חוק חדש (16 באפריל 2008) ס"ח 2152
  תיקון מס' 1 (20 ביוני 2011) ס"ח 2302: סעיף 15.
  תיקון מס' 2 (22 בנרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 18, 19.

לתחילת העמוד פרק ו': תגמולים, זכויות והוקרה
לתחילת העמוד 18. תגמול מיוחד לחיילי מילואים
 • (א) חייל מילואים זכאי, נוסף על תגמולים אחרים שלהם הוא זכאי על פי כל דין, לתגמול מיוחד בשל שירות מילואים שביצע (בסעיף זה - תגמול מיוחד); תנאי הזכאות לתגמול המיוחד, לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה, וכן שיעוריו ודרכי ביצוע התשלום, ייקבעו בפקודות הצבא.

  (ב) מסכום התגמול המיוחד ניתן לקזז לצבא הגנה לישראל את הסכומים שחב לו מי שזכאי לתגמול המיוחד.


  (ג) (1) על אף הוראות כל דין, לא יראו את תשלום התגמול המיוחד כהכנסה -

  (א) לעניין פקודת מס הכנסה (בסעיף זה - הפקודה);

  (ב) לעניין חוק הביטוח הלאומי;

  (ג) לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

   

  (2) בוטל

  (3) בוטל

  (4) בוטל

  (5) בוטל


  (ד) הזכות לתגמול המיוחד אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

לתחילת העמוד 19. תגמול נוסף
 • (א) חייל מילואים זכאי, נוסף על תגמולים שלהם הוא זכאי על פי כל דין,  לתגמול בנוסף (בסעיף זה - תגמול נוסף).

  (ב) תשלום התגמול הנוסף יתבצע על ידי רשות המסים בישראל בדרך שקבע השר בהסכמת שר האוצר.

  (ג) תנאי הזכאות לתגמול הנוסף, לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה, שיעור התגמול, וכן הליכי בקרה ובירור, ייקבעו בהוראות הפיקוד העליון, ובלבד שהזכאות לתשלום לחייל מילואים בכל שנה לא תעלה על סכום השווה לשתי נקודות זיכוי כהגדרתן בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה.

  (ד) הוראות סעיף 18(ג) ו-(ד) יחולו, בשינויים המחויבים, על התגמול הנוסף.

  (ה)

  (1)מקבל התגמול הנוסף חייב במס הכנסה בשיעור של 25% (בסעיף זה - המס המיוחד), בלא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהם.

  (2) המשלם ינכה מתשלום התגמול הנוסף, את המס המיוחד וישלמו לפקיד השומה, כהגדרתו בפקודה מס הכנסה, בצירוף דין וחשבון שיגיש באותו מועד.

  (3) יראו את המס המיוחד כמס הכנסה לעניין שומה, גבייה ועונשים לפי פקודת מס הכנסה; על ניכוי המס המיוחד יחולו הוראות לפי סעיף 164 לפקודה, כאילו היה ניכוי מס שהמשלם חייב בו.

  (4) שר האוצר, בהסכמת השר, רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע סעיף קטן זה.

לתחילת העמוד 20. תגמול והוקרה לחיילי מילואים - הבחנה מותרת
 • בלי לגרוע מהוראות סעיפים 18 ו-19, רשאים הממשלה וכן כל גוף ציבורי לקיים פעולות או לקבוע הוראות שיש בהן כדי לתגמל חיילי מילואים או להביע הוקרה כלפיהם, בהתחשב בין השאר, במספר הימים ששירתו בשירות מילואים, במשך התקופה בה שירתו בשירות מילואים, ברציפות שירות המילואים לאורך השנים, בטיבה של ההטבה שתינתן להם לפי פעולה או הוראה כאמור ובהיקפה; פעולה או הוראה כאמור שהיא סבירה ומידתית לא תיחשב הפליה אסורה; לעניין זה, "גוף ציבורי" - גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ט-1958 (נוסח משולב).

לתחילת העמוד 21. ועדת שרים לעניין מערך המילואים
 • (א) הממשלה תמנה ועדת שרים לעניין מערך המילואים, שבראשה יעמוד ראש הממשלה או השר כפי שיורה ראש הממשלה, ושתפקידה לבחון, בשם הממשלה, את כלל ההיבטים הנוגעים למערך המילואים, לרבות זכויותיהם של חיילי המילואים וחובותיהם והדרכים לתגמולים בתחומים שונים.

  (ב) ועדת השרים לעניין מערך המילואים תביא לאישור הממשלה הצעות לתגמול ולהעדפת חיילי מילואים בתחומים כלכליים וחברתיים, על בסיס תקציבם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

  (ג) ועדת השרים לעניין מערך המילואים תמסור לממשלה, אחת לשנה, דיווח על עבודתה; דיווח כאמור יימסר לוועדה.

לתחילת העמוד 22. יום הוקרה למערך המילואים
 • יום הוקרה למערך המילואים יצוין מדי שנה, ביום י"ח באייר או במועד סמוך לו כפי שתורה ועדת השרים לעניין מערך המילואים, בהתאם להוראות שתורה ועדת השרים האמורה.