חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951
לתחילת העמוד

7א. שמירת דינים

  • (א) אין בהוראות חוק זה, כפי שתוקנו בחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (להלן - החוק המתקן), כדי לפגוע -

    (1) בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של החוק המתקן;

    (2) בהוראות שענינן גיל פרישה, גמלה או תגמול אחר, שנקבעו בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפני מועד תחילתו של החוק המתקן.


    (ב) שינויים ותיקונים בענינים האמורים בסעיף קטן (א)(2), שנקבעו בדין, בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל, ייעשו, לאחר תחילתו של החוק המתקן, בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק זה.