חוק שיווי זכויות האישה - מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאישה בהיריון

לתחילת העמוד 6ה. מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאישה בהיריון
 • (א) בסעיף זה - 

  "טיפול רפואי" - כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;

  "מקום ציבורי" - מקום או חלק ממקום, העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים ממנו, והמנוי בתוספת;

  "שירות ציבורי" -  שירות הניתן לציבור אות לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי;

  "רשות ציבורית" -  כהגדרתה בסעיף 15א(א) לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989.

   

  (ב) ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות כאמור בלא המתנה בתור לאישה בהיריון, על פי בקשתה, ורשאי נותן השירות הציבורי לדרוש מהאישה הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון; לעניין זה, "תור" - למעט תור שההמתנה בו היא בכלי רכב או תור שניתן לקבוע בתיאום מראש.

   

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן קדימות במתן שירות ציבורי לפי תור לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבלת שירות ציבורי בלא המתנה בתור לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, וכן לאזרח ותיק הזכאי לקבל שירות ציבורי בלא המתנה לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989.

   

  (ד) שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.