חוק שיווי זכויות האישה - ייצוג הולם

לתחילת העמוד 6ג. ייצוג הולם
 • (א) בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

  (א1) בטל.

  (ב) נקבע בחוק כי ימונו להנהלה, לדירקטוריון או למועצה של גוף ציבורי נציגים או חברים כלהלן, לא יחולו עליהם הוראות סעיף זה:

  (1) נציגים של גופים או של ארגונים המנויים באותו חוק, אלא אם כן לגוף או לארגון יותר מנציג אחד;

  (2) חברים המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור.


  (ג) בסעיף זה -

  "גוף ציבורי" - כל אחד מאלה,

  (1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
  (2) רשות מקומית;
  (3) חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
  (4) תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;
  (5) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אלא אם כן קבע שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, (בחוק זה - הוועדה לקידום מעמד האישה) לענין העובדים, כי חובת הייצוג כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול;


  "הנהלה", דירקטוריון" ו"מועצה" - לרבות כל גוף הממלא תפקיד כאמור או תפקיד הדומה לו אף אם כינויו שונה.