חוק קליטת חיילים משוחררים - פרק ה': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ה': הוראות שונות
 • (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטה שנתנה הקרן על פי חוק זה, רשאי לערור עליה בפני בית משפט השלום שבאזור מגוריו.

  (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע תקנות סדרי דין לענין סעיף זה.

לתחילת העמוד 21. תחילה והוראות נלוות
 • (א) בוטל.

  (ב) השר ימנה את ההנהלה הראשונה תוך ארבעה חודשים מיום קבלתו של חוק זה בכנסת.

  (ג) ההנהלה תקבע את תקנון הקרן תוך שלושה חודשים מיום מינויה.

לתחילת העמוד 22. תחולה והוראות מעבר
 • (א) הזכאויות וההטבות לפי חוק זה יחולו לגבי חייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר ביום הקובע או אחריו.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תתן הקרן לסיוע נוסף סיוע למטרות המפורטות בסעיף 7(א), גם לחייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר לפני היום הקובע.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר לפני היום הקובע וסיימו ביום ב' בניסן התשנ"ד (1 באפריל 1994) או אחריו, יהיה זכאי להטבות כלהלן:


  (1) אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה 12 חודשים או פחות, יהיה זכאי למענק שחרור בסכום של 4,000 שקלים חדשים לחייל ו-2,800 שקלים חדשים לחיילת;

  (2) אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה יותר מ-12 חודשים, יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה ואולם, במקום סעיף 9(א) יחולו הוראות אלה: תוך חודש מיום שסיים את שירותו הסדיר תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכום השווה ל-340 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר, החל ביום הקובע, פחות סכום המענק שלו הוא זכאי על פי פסקה (3).

  (3) על אף הוראות סעיף 10, תוך חודשיים מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום השווה ל-70 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת בשירות סדיר, לרבות לפני היום הקובע.

  (ד) הסכומים האמורים בסעף קטן (ג) יהיו צמודים למדד ויעודכנו לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום סיום השירות.

לתחילת העמוד 23. סייג להקפאה
 • הוראות סעיף 41 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בענין הקפאת ביצועו של חיקוק או חלק ממנו, לא יחולו לגבי חוק זה.

לתחילת העמוד 24. תיקון חוק הביטוח הלאומי מס' 86
לתחילת העמוד 25. תיקון פקודת מס הכנסה מס' 98
לתחילת העמוד 26. ביטול חוקים
 • בטלים -

  (1) חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984;

  (2) חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה), התשמ"א-1981;

  (3) חוק חיילים משוחררים (מענק הסתגלות), התשמ"ח-1988;

לתחילת העמוד 27. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 • סעיף 18א - מטרות נוספות

  1. נישואין

  2. לימודים אצל מורה לנהיגה שהסמיכו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לצורך קבלת רישיון נהיגה.