חוק קליטת חיילים משוחררים - פרק ד': זכאויות

לתחילת העמוד פרק ד': זכאויות
לתחילת העמוד 12. השלמת השכלה תיכונית ולימודים קדם-אקדמיים
 • חייל משוחרר המשלים את השכלתו התיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או המתכונן ללימודים אקדמיים, לרבות ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים במכינה קדם-אקדמית, או בבית ספר חיצוני, זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במכינה כאמור מכספי הפקדון.

לתחילת העמוד 13. לימודים אקדמיים
 • חייל משוחרר הלומד במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה על תיכונית זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במוסד כאמור מכספי הפקדון.

לתחילת העמוד 14. הכשרה מקצועית
 • חייל משוחרר הלומד במוסד להכשרה מקצועית זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במוסד מכספי הפקדון.

לתחילת העמוד 15. דרכי תשלום
 • (א) הקרן תשלם את סכומי ההשתתפות בשכר הלימוד במישרין למוסדות כאמור בסעיפים 12 עד 14, בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.

  (ב) נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, כולו או מקצתו, יחזירו המוסד לקרן וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

לתחילת העמוד 16. הלוואה לשיכון
 • חייל משוחרר הזכאי, על פי הכללים והנהלים הנהוגים לענין זה, להלוואה מאת המדינה או מטעמה לצורכי דיור, יוגדל סכום ההלוואה בשיעורים ובתנאים שקבע שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר; הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי הלוואות לצורכי דיור שמקבל קיבוץ בשל חייל משוחרר החבר בו.

לתחילת העמוד 17. השתתפות ברכישת דירת מגורים
 • (א) חייל משוחרר שהתקשר בחוזה לרכישת דירת מגורים זכאי להשתתפות בהוצאות רכישת הדירה מכספי הפקדון.

  (ב) הקרן תעביר את סכום ההשתתפות ישירות למוכר דירת המגורים בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.


  (ג) נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, יחזירו המוכר לקרן, וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

  (ד) בסעיף זה, "רכישה" - לרבות חכירה לדורות, ו"מור" - לרבות מחכיר לדורות.

  (ה) בוטל.

לתחילת העמוד 18. מימון לצורך הקמת עסק חדש
 • חייל משוחרר המקים עסק חדש לפרנסתו, או נכנס לעסק קיים לצורך פרנסתו, זכאי לפנות לקרן בבקשה לסייע לו מכספי הפקדון; ההנהלה תקבע תנאים, כללים ומבחנים לענין זה; הוראת סעיף זה באה להוסיף על קבלת סיוע ממקורות אחרים ולא לגרוע מהם.

לתחילת העמוד 18א. מטרות נוספות
 • שר הביטחון, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע, בתוספת, מטרות נוספות למימוש הפיקדון.

לתחילת העמוד 18ב. מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה - הוראת שעה
 • (א) נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

  (1) חייל משוחרר שביום כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020) (להלן - יום התחילה), טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 5,300 - שקלים חדשים;

  (2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 3,500 - שקלים חדשים.

  (ב) נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

  (1) חייל משוחרר שביום התחילה טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 11,000 - שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(1) 5,700 - שקלים חדשים;

  (2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר 7,500 - שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(2) 4,000 - שקלים חדשים.

  (ג) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן כמפורט להלן:

  (1) הוראות סעיף קטן (א) - מיום התחילה ועד יום י"ט באב התש"ף (9 באוגוסט 2020);

  (2) הוראות סעיף קטן (ב) - מיום כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

לתחילת העמוד 18ג. מענקים להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
 • (א) חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי לקבל מאוצר המדינה, פעם אחת בלבד, מענקים כמפורט להלן:

  (1) מענק בסכום של 500 שקלים חדשים;

  (2) אחד מהמענקים המפורטים להלן, לפי העניין:

  (א) 4,500 שקלים חדשים - לאחד מאלה:

  (1) חייל משוחרר בודד;

  (2) חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי אושרה בקשתו לתשלום משפחתי, בהתאם להוראות חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה כנוסחה בפקודות הצבא;

  (3) חייל משוחרר שבתקופת שירותו בשירות לאומי-אזרחי קיבל דמי כלכלה כנשוי או כנשוי עם ילד אחד לפחות, בהתאם להוראות לעניין דמי כלכלה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או שהיה נשוי בתקופת שירותו בשירות לאומי;

  (4) חייל משוחרר שבעת סיום שירותו בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי התקיים בו אחד מאלה:

  (א) הוריו גרים דרך קבע בחוץ לארץ;

  (ב) הוא יתום משני הוריו;

  (ג) הוא זכאי לגמלה לפי פרט (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

  (ב) 1,800 שקלים חדשים - לחייל משוחרר ששירת 22 חודשי שירות לפחות;

  (ג) 1,000 שקלים חדשים - לחייל משוחרר אחר;

  (ב) מענק כאמור בסעיף קטן (א)(1) ישולם לחייל משוחרר בתוך 30 ימים מיום סיום שירותו הסדיר, ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020) - ביום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020).

  (ג) מענק כאמור בסעיף קטן (א)(2) ישולם לחייל משוחרר בתוך חודש מיום סיום שירותו הסדיר, ולחייל שסיים את שירותו הסדיר לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020) - עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

לתחילת העמוד מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה
 • {תקף בין 22/07/2020 ל-20/10/2020}

  נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

  (1) חייל משוחרר שביום כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020) (להלן - יום התחילה), טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר - 5,300 שקלים חדשים;

  (2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר - 3,500 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 19. תקופת הזכאות
 • (א) הזכאויות לפי חוק זה ניתנות למימוש רק למטרות הקבועות לפי פרק זה ובתקופת חמש השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר.

  (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל מילואים פעיל וחייל משוחרר בודד יהיו רשאים לממש את הזכאויות לפי סעיפים 7(א) ו־ 7א בתקופת עשר השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר

  (ב) (1) נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, והקרן תעביר את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר שמסר במועד שחרורו בתוך 60 ימים; לא איתרה הקרן את חשבון הבנק האמור בתוך 60 ימים - תפנה לחייל המשוחרר ותודיע לו בדרך שתמצא לנכון על סכום היתרה העומדת לזכותו ועל זכותו לפדותה בתוך 120 ימים ממועד פניית הקרן;

  (החל מ-1 בינואר 2019)

  (2) על אף הוראת סעיף קטן (ב)(1), לוחם, אשר שירת לאחר שירותו הסדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של שלוש שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו, בתום שלוש שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך שנתיים וחצי מתום שלוש השנים האמורות.


  (ג) לא איתרה הקרן את חשבון הבנק של חייל משוחרר או לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי הענין, תועבר היתרה, בתום חמש שנים וחצי ממועד סיום שירותו הסדיר, לקרן לסיוע נוסף.

  (ג1) ביקש חייל משוחרר לקבל את יתרת פיקדונו בתוך שלוש שנים מיום העברת יתרת פיקדונו לקרן לסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (ג), תעביר הקרן את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר."

  (ד) על אף האמור בסעיף זה, יתרת פיקדון אשר תישאר לאחר תום חמש שנים מסיום השירות הסדיר, שסכומה אינו עולה על חמישים שקלים חדשים, תועבר לאוצר המדינה.

לתחילת העמוד 19א. שלילת הטבות
 • (א) ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה - ראש אגף כוח אדם), רשאי להחליט מטעמים שיירשמו, כי חייל שהורשע בעבירה שעבר במהלך שירותו הסדיר ואשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להטבות הניתנות לפי חוק זה או ששוחרר משירות סדיר עקב אי-התאמה, לא יהיה זכאי להטבות כאמור, כולן או מקצתן.

  (ב) ראש אגף כוח אדם רשאי להורות על עיכוב במתן הטבות לפי חוק זה, במקרים שבהם מתנהלים נגד החייל המשוחרר חקירה או משפט, או שפסק דין שניתן במשפט שהתנהל נגדו טרם נעשה חלוט, והכל אם מדובר בעבירה אשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכאורה להטבות הניתנות לפי חוק זה.

  (ג) הסתיימה החקירה ולא הועמד החייל המשוחרר לדין בעבירה שיש עמה קלון או שהועמד לדין וזוכה, יהא החייל המשוחרר זכאי למלוא ההטבות המגיעות לו לפי חוק זה.

  (ד) חייל אשר נשללה או עוכבה זכאותו לפי החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי לערער על ההחלטה לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה - ראש המטה הכללי), אשר החלטתו תהא סופית.

  (ה) ראש אגף כוח אדם מוסמך לאצול סמכותו לפי סעיף זה לסגנו בלבד.

  (ו) החלטת ראש אגף כוח אדם וראש המטה הכללי, לפי הענין, לעכב או לשלול הטבות לפי סעיף זה, תינתן לאחר שיעיינו בחוות דעת של ועדה מייעצת, שימנו לענין זה; הרכב הועדה המייעצת וסדרי עבודתה ייקבעו בפקודות הצבא.

  (ז) בסעיף זה, "משפט" ו"הרשעה" - למעט משפט והרשעה בדין משמעתי.

  (ח) הוראות סעיף זה, למעט סעיף קטן (ד) שבו, יחולו לעניין מי שמשרת שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: הסמכויות הנתונות לראש אגף כוח אדם יהיו נתונות למנהל הרשות לשירות אזרחי והחלטתו תהיה סופית."

לתחילת העמוד 19ב. מתן הטבות במוסדות לימוד
 • למען הסר ספק, מוסד להשכלה גבוהה, מוסד להכשרה מקצועית ומכינה קדם אקדמית רשאים לקבוע כי בקביעת הזכאות לדיור במעונות או להטבות כלכליות אחרות, יינתן משקל, בין השאר, להיותו של המבקש חייל משוחרר.

לתחילת העמוד 19ג. הטבות נוספות
 • אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מתן כל הטבה או זכות לחיילים משוחררים לפי כל הסדר או דין אחר.