חוק קליטת חיילים משוחררים - פרק ג': פקדון ומענק

לתחילת העמוד פרק ג': פקדון ומענק
לתחילת העמוד 8. פתיחת חשבון הפקדון
 • (א) סיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תפתח הקרן על שמו חשבון פקדון בקרן.

  (ב) הפקדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), יורשיו של חייל, של משרת בשירות לואמי או של משרת בשירות לאומי-אזרחי (בסעיף זה - משרת) אשר נפטר במהלך שירותו הסדיר, או יורשיו של חייל משוחרר שנפטר, זכאים לקבלת הפיקדון שהנפטר היה זכאי לקבלו וכן למענק לפי הוראות סעיף 10, בהתאם להוראות חוק זה, בשל תקופת שירותו, אף אם נפטר החייל או המשרת במהלך שירותו הסדיר בטרם סיים 12 חודשי שירות סדיר.

  (ד) כספי הפיקדון אינם ניתנים למימוש מחוץ לישראל.

לתחילת העמוד 9. סכום הפקדון
 • (א) בתוך חודש ימים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

  (1) בעד כל חודש של שירות כלוחם - 612 שקלים חדשים;
  (2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה - 510 שקלים חדשים;
  (3) בעד כל חודש של שירות בשירות אחר - 408 שקלים חדשים;
  (4) בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל - 204 שקלים חדשים;
  (5) בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 306 שקלים חדשים.


  (ב) בתחילת כל חודש תעודכן יתרת הפקדון לפי שיעור עליית המדד.

  (ג) הקרן תודיע בדרך שתמצא לנכון לכל חייל משוחרר על פתיחת הפקדון על שמו בקרן ועל הסכום שנזקף לזכותו.

  (ד) הקרן תודיע לכל חייל משוחרר על מצב הפיקדון בתום כל אחת מחמש השנים שלאחר שחרורו, בדרך שתמצא לנכון.

 •  

  (א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

  (1) בעד כל חודש של שירות כלוחם - 556 שקלים חדשים;
  (2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה - 463 שקלים חדשים;
  (3) בעד כל חודש של שירות בשירות אחר - 370 שקלים חדשים;
  (4) בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל - 185 שקלים חדשים;
  (5) בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 277.5 שקלים חדשים.

  (ב) בוטל

לתחילת העמוד 10א. מענק ופיקדון בעקבות פטירה או פציעה
 • (א) חייל או משרת כמשמעותו בסעיף 8(ג) שנפטר בתקופת שירותו הסדיר, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו־ 10 (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהיה חייב בה או שהתחייב לשרת בה .


  (ב) חייל שראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה - ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו־ 10 (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.


  (ג) חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה ושראש אגף כוח אדם קבע כי הוא נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית וחזר לשרת בשירות אחר, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו־ 10 (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, כלוחם או כתומך לחימה, לפי העניין.


  (ד) על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור בסעיף זה ניתן להשיג לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל."

לתחילת העמוד 11. תקרה ועדכון
 • (א) סכום הפיקדון ייזקף והמענק ישולם בעד כל חודשי השירות הסדיר, ואולם אם שירתו חייל או חיילת בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא כך שתקופת שירותם הסדיר עלתה על 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת, לא ייזקף פיקדון ולא ישולם מענק בעד תקופת השירות ללא תשלום, ובלבד שייזקף לזכותם פיקדון וישולם להם מענק בעד תקופה של 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת.

  (ב) הסכומים הנקובים בסעיפים 9(א) ו-19(ד) -

  (1) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2001 ועד לחודש דצמבר 2002, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2000 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

  (2) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2004, לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנזכרת בפסקה (1) בתוספת שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 2003 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

  (ב1) הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

  (ב2) הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון.

  (ג) שירת החייל המשוחרר במהלך חודש מסוים ביותר מסוג שירות אחד, תחושב זכאותו בעד אותו חודש, לפי סוג השירות במרבית ימי שירותו באותו החודש; לענין זה, "סוג שירות" - שירות כלוחם, כתומך לחימה או שירות בשירות אחר.

  (ד) לענין חוק זה, תוכר תקופת שירות העולה על מחצית חודש שלם כחודש שירות.