חוק קליטת חיילים משוחררים - פרק ב': קרן לקליטת החייל המשוחרר

לתחילת העמוד פרק ב': קרן לקליטת החייל המשוחרר
לתחילת העמוד 2. הקמת הקרן
 • (א) מוקמת בזה קרן לקליטת החייל המשוחרר (להלן - הקרן).


  (ב) פעולות הקרן יבוצעו במסגרת משרדו של השר.


  (ג) תקציב הקרן ימומן מאוצר המדינה ועל אף האמור בסעיף קטן (ב), ייקבע בחוק בתקציב, בסעיף נפרד, מחוץ לתקציב הבטחון, כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

לתחילת העמוד 3. תפקידי הקרן
 • אלה תפקידי הקרן:

  (1) לנהל את חשבונות הפקדונות;


  (2) לבדוק את הבקשות שיגישו חיילים משוחררים למימוש זכאויותיהם לפי חוק זה, להחליט בהן, ולממן את הזכאויות האמורות מתוך הפקדונות;


  (3) לבדוק את הבקשות לסיוע מהקרן לסיוע נוסף כמשמעותה בסעיף 7 שיגישו חיילים משוחררים, להחליט בהן ולממן את הסיוע שיאושר מתוך הקרן האמורה.


  (4) לנהל ולבקר את פעילות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה במשמעותה בסעיף 7א, בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, ובכלל זה -

  (א) לנהל ולבקר את מערך ההשתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, ובין השאר לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה;

  (ב) לקיים ולנהל תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, ובכלל זה לפרסמן בציבור ולבדוק את הבקשות שיגישו חיילים משוחררים למימוש זכאותם להשתתפות בתכניות ופעילויות כאמור.

לתחילת העמוד 4. הנהלת הקרן
 • (א) הנהלת הקרן תהיה בת שנים עשר חברים שימנה השר לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, והם:

  1. חמישה נציגי ציבור, בהם לפחות אחד שהוא נציג שעוסק בתחום הנוגע לחיילי המילואים.

  2. נציג משרד האוצר;

  3. נציג משרד הבטחון;

  4. נציג משרד הבינוי והשיכון;

  5. נציג משרד החינוך והתרבות;

  6. נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

  7. נציג משרד הכלכלה והתעשייה.
  8. נציג הרשות לשירות אזרחי;


  (ב) השר ימנה אחד מחברי ההנהלה שמונו לפי סעיף קטן (א)(1) ליושב ראש ההנהלה.


  (ג) לא ימונה אדם לחבר ההנהלה אם הועדה לבדיקת מינויים שמונתה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - חוק החברות הממשלתיות), קבעה כי מתקיים בו אחד הסייגים האמורים בסעיפים 17(א)(1) ו-(3) עד (6) או 17א לחוק האמור והוראות סעיף 18ג לחוק האמור יחולו, והכל בשינויים המחויבים; בין חברי ההנהלה יהיו לפחות רבע בני כל אחד משני המינים.


  (ד) קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.


  (ה) ההנהלה רשאית למנות ועדות מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ובלבד שיושב ראש ועדה יהיה חבר ההנהלה, ולאצול להן מסמכויותיה.

   

  (ו) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים - יהיה ליושב ראש ההנהלה קול נוסף.

לתחילת העמוד 5. פקיעת כהונה של חבר הנהלה
 • (א) חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונה באחד מאלה:

  (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

  (2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17א לחוק החברות הממשלתיות;

  (3) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב.


  (ב) נעדר חבר הנהלה ללא סיבה סבירה מארבע ישיבות רצופות של הנהלת הקרן או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש ההנהלה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב.


  (ג) הוגש כתב אישום נגד חבר ההנהלה בעבירה שלכאורה יש עמה קלון, רשאי השר, לפי הצעת היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהותו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.


  (ד) ראה השר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

לתחילת העמוד 6. התקנון
 • (א) ההנהלה תתקין את תקנון הקרן ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות הקרן, נוהלי הגשת בקשות לקרן והטיפול בהן, סדרי עבודת הנהלת הקרן וועדותיה, ודרכים לשינוי התקנון.

  (ב) התקנון וכל שינוי בו טעונים אישור השר, שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ואלם ניתן לקבוע בתקנון סוגי שינויים שאינם טעונים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

  (ג) התקנון וכל שינוי בו יפורסמו ברשומות.

לתחילת העמוד 7. קרן לסיוע נוסף
 • (א) במסגרת הקרן תהיה, בנוסף לפקדונות, קרן לסיוע נוסף, שתשמש למתן סיוע לחיילים משוחררים המבקשים סיוע מעבר לפקדון למטרות של לימודים במכינה קדם-אקדמית, או במוסד להכשרה מקצועית ודמי קיום ללומדים כאמור.

   

  (א1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), הקרן לסיוע נוסף תעניק סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים; הנהלת הקרן, בהסכמת נציגי משרד האוצר והביטחון שבהנהלה, תקבע את תנאי הזכאות לקבלת הסיוע לפי סעיף קטן זה וכללים לעניין גובה הסכום שישולם והתקופה לתשלומו; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.


  (ב) בתקציב המדינה יתוקצב, מדי שנה, לקרן לסיוע נוסף.

  (1) סכום של 80 מיליון שקלים חדשים כשהוא מעודכן בחודש ינואר 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ינואר 2000 ועד למדד שפורסם בחודש דצמבר 2002.

  (2) תקציב נוסף על הסכום האמור בפסקה (1) למימון סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1).


  (ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1) יוגדל מדי שנה החל בשנת הכספים 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2003 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; נוצל בשנת כספים פלונית סכום בשיעור העולה על 85% מתקציבה של הקרן לסיוע נוסף כפי שתוקצב באותה שנה לפי סעיף קטן (ב)(1) וכפי שהוא מוגדל בהתאם להוראות סעיף קטן זה, תועבר היתרה שלא נוצלה לשנה שאחריה ותיווסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור או תשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1), לפי הנהלת הקרן.

   

  (ג1) יתרת התקציב לפי סעיף קטן (ב)(2) שלא נוצלה לשנה שאחריה ותשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחריים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1) בלבד.


  (ד) הנהלת הקרן תקבע, באישור השר, שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים ומבחנים למתן סיוע לחיילים משוחררים מהקרן לסיוע נוסף למטרות המפורטות בסעיף קטן (א) ובהתאם לסכומים שבקרן לסיוע נוסף, וכן הוראות בדבר נוהלי הגשת הבקשות לסיוע והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.


  (ה) בוטל.


  (ו) עד לקביעת כללים ומבחנים לפי סעיף קטן (ד), תפעל הקרן לסיוע נוסף לפי הכללים והמבחנים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה.

לתחילת העמוד 7א. קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים
 • (א) בסעיף זה -


  "אזור סיוע" - אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי הצעה כאמור בסעיף קטן (ה), לצורך ההוראות לפי סעיף זה, כולן או חלקן;


  "חוק ההתייעלות הכלכלית" - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;


  "השר הממונה על ענייני שירות אזרחי" - השר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי;


  (ב) במסגרת הקרן תהיה, נוסף על האמור בסעיף 7, קרן שמטרותיה כמפורט להלן (בסעיף זה - הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה) -

  1. עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות;

  2. עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות קיום תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים כאמור (בסעיף זה - תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה), ובין השאר באמצעות השתתפות בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות קדם- אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה.


  (ג) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל זה בעניינים כמפורט להלן:

  1. תנאי הזכאות הנדרשים לצורך קבלת תשלום השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן (ב); תנאים כאמור יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

  2. סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

  3. התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות להשכלה גבוהה או תחומי לימוד שלגביהם יחולו התכניות האמורות, תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;

  4. שיעור השתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו;

  5. מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה;


  (ד) הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, ולאחר קבלת אישור ראש הממשלה, כללים ומבחנים הדרושים לצורך יישום הוראות סעיף זה והתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), וכן הוראות בדבר דרך הגשת הבקשות למימוש הזכאות לפי סעיף זה והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

  (ה) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יציעו לממשלה אזורים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית ויהוו אזורי סיוע לצורך הוראות סעיף זה; לא הסכימו השרים על הצעה כאמור, יכריע ראש הממשלה בעניין.

לתחילת העמוד 7ב. חייל לקראת תום שירותו הסדיר - חייל משוחרר
 • לעניין סעיפים 7(א) ו-7א, יראו כחייל משוחרר גם מי שנותרו לו עד שלושה חודשים לסיום שירותו הסדיר.