חוק קליטת חיילים משוחררים - פרק א': פרשנות

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "שירות לאומי-אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או שירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002;

  "שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים" – שירות לאומי-אזרחי בהיקף של 30 שעות שבועיות בממוצע;

  "שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל" - שירות לאומי-אזרחי במשך 20 שעות שבועיות בממוצע;

  "שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

  "שירות לאומי" –  שירות לאומי או התנדבות קהילתית, כהגדרתם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן- חוק שירות אזרחי);

  "חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב); לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות וכל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים כשלושת רבעי חודש שירות;

  "חייל משוחרר בודד" - חייל משוחרר שבמועד שחרורו משירות סדיר היה במעמד של חייל בודד, כהגדרתו בפקודות הצבא או בכללים שקבע מנהל הרשות לשירות אזרחי, בהסכמת השר;

  "חייל מילואים פעיל" - מי שהוגדר כחייל מילואים פעיל בהתאם להחלטות הממשלה שניתנו לפי סעיף 21 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

  "הרשות לשירות אזרחי" - הרשות כהגדרתה בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;


  "ההנהלה" – הנהלת הקרן שמונתה לפי סעיף 4;

  "היום הקובע" – י"ח בטבת התשנ"ד (1 בינואר 1994);

  "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה והשירותים החבריים, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר משרי הממשלה הכיר בו, על פי סמכותו בחיקוק שבתחום אחריותו;

  העבודה והרווחה, השר לביטחון הפנים, שר הבריאות, שר החינוך או שר התיירות הכיר בו, כל אחד מהם בתחום אחריותו, לענין חוק זה;

  "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:


  (1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה); 

  (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21 א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 

  (3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 

  (4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה.


  "מכינה קדם-אקדמית" – מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או להכנה ללימודים אקדמיים, או ללימודים במכינה קדם-הנדסאית או ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים ששר החינוך והתרבות הכיר בו לענין חו זה;

  "פקדון" – פקדון על שם חייל משוחרר שמנהלת הקרן לפי חוק זה;

  "בית ספר חיצוני" - בית ספר ללימודים להשלמת השכלה תיכונית לשם קבלת תעודת בגרות, ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מכון פסיכומטרי מאושר, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008;

  "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא, כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר;

  "תומך לחימה" – כהגדרתו בפקודות הצבא, כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר;

  "שירות אחר" – שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה או שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל או שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים;

  "פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

  "השר" – שר הבטחון.