חוק קביעת גיל - תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשל"ה-1975

לתחילת העמוד תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשל"ה-1975
לתחילת העמוד 1. סוג הבקשות שבהן יוזמן הפוקד
  • עם סוג הבקשות לענין סעיף 7 לחוק נמנית כל בקשה שהחלטה בה עשויה לכלול אדם באחת מקבוצות הגילים המפורשות להלן, להוציאו ממנה או לשנות מקומו בה, והן -

    (1) מ-17 עד 39 שנים ועד בכלל - בגבר;

    (2) מ-17 עד 26 שנים ועד בכלל - באשה.

     

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

לתחילת העמוד 3. ביטול
  • תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), תשכ"ה-1968 - בטלות.

  •  לתקנות אלה ייקרא "תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 חוק),  תשל"ה-1975".