חוק קביעת גיל - חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963

לתחילת העמוד חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963
לתחילת העמוד 1. סמכות לקבוע גיל
 • הסמכות ליתן פסק-דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לעניני משפחה.

לתחילת העמוד 2. שינוי קביעת גיל
 • נקבע גיל לפי חוק זה, רשאי אדם מעוניין לבקש מבית-משפט השלום שינוי הקביעה על סמך ראיות שלא היו לפני בית המשפט; אולם אם הוגשה הבקשה לשינוי קביעת הגיל על ידי אדם שלפי בקשתו נקבע הגיל, רשאי בית המשפט שלא להיזקק לראיות שהמבקש יכול היה להביא לפני בית המשפט בשעת הדיון בבקשה הקודמת.

לתחילת העמוד 3. ערעור בשופט אחד
 • בערעור על פסק-דין של בית-משפט שלום לפי חוק זה ידון בית-המשפט המחוזי בשופט אחד.

לתחילת העמוד 4. סטיה בדיני הראיות
 • בדונו בקביעת גיל או בשינוי קביעת גיל לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני איות אם, מטעמים שירשום, ראה לעשות כן לשם גילוי האמת.

לתחילת העמוד 5. דין גיל שנקבע
 • נקבע גילו של אדם לפי חוק זה, יהא זה גילו לכל ענין.

לתחילת העמוד 6. הגדרות
 • לענין חוק זה "גיל" - לרבות גיל מינימלי, גיל מכסימלי ומתח-גילים.

לתחילת העמוד 7. הזמנת פוקד
 • הוגשה בקשה לקביעת גיל, או לשינויה, והדבר עשוי להשפיע על חובתו של אדם על פי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ימציא בית המשפט העתק מן הבקשה לפוקד, כמשמעותו באותו חוק (להלן - פוקד) ויזמינו להופיע כצד בבירור הבקשה. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, יקבע בתקנות את סוגי הבקשות שעליהן תחול הוראה זו.

לתחילת העמוד 8. תיקון חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב)
לתחילת העמוד 9. בדיקות
 • הוגשה בקשה לקביעת גיל או לשינוייה, ופוקד הוא צד לבירורה, חייב מי שמבקשים את קביעת גילו להיבדק כל בדיקה רפואית על ידי ועדה רפואית לפי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), או בדיקה אחרת, שבית המשפט ימצא לנכון שייעשו - לשם קביעת הגיל; ורשאי בית המשפט לקבוע את הגיל אף על סמך מסקנות הבדיקה לבדן.

לתחילת העמוד 10. חובת שירות סדיר
 • מי שגילו נקבע או שונה לפי חוק זה לאחר שנמצא כשר לשירות לפי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ולא פוטר מחובת שירות סדיר או לא סיימו, ימשיך להיות חייב בשירות סדיר אף אם לא היה חייב בו על פי הקביעה או שינויה.

לתחילת העמוד 11. תיקון חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד- 1953
לתחילת העמוד 12. הוראות מעבר
 • ענין שהיה תלוי ועומד בבית-משפט או בבית-דין ערב תחילתו של חוק זה, ינהגו בו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.

לתחילת העמוד 13. תקנות
 • שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי-דין בהליכים לפי חוק זה.