חוק עסקאות גופים ציבוריים - תוספת

 • חוק חדש (13 באוגוסט 1976) ס"ח 826.
  תיקון מס' 1 (9 באפריל 1987) ס"ח 1212: סעיפים 1, 2, 3.
  תיקון מס' 2 (26 ביולי 1990) ס"ח 1324: סעיפים 1, 2א.
  תיקון מס' 3 (7 באםריל 1992) ס"ח 1394: סעיף 1.
  תיקון מס' 4 (31 במרץ 1998) ס"ח 1663: סעיפים 2, 2א.
  תיקון מס' 5 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 3.
  תיקון מס' 6 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיפים 2ב, 3.
  תיקון מספר 7 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 2ב.
  תיקון מספר 8 (19 בדצמבר 2012) ס"ח 2326: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 9 (17 בדצמסר 2014) ס"ח 2484: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 10 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: 2ג (הוספה), הוספת התוספת.
  תיקון מס' 11 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: סעיף 2ב.
  צו ( 19 בספטמבר 2017) ק"ת 7866: תיקון התוספת.
  הודעה (31 בדצמבר 2017) י"פ 7658: סעיף 2.

 • (סעיף 2ג)

  1. שירות הביטחון הכללי;

  2. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

  2א. הרשות להגנה על עדים;

  3. משטרת ישראל לעניין עסקאות מסווגות;

  4. שירות בתי הסוהר לעניין עסקאות מסווגות;

  5. יחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, כפי שיקבע הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (להלן – מלמ"ב);

  6. עסקאות שמלמ"ב קבע שהן עסקאות מסווגות;

  7. הכנסת, בסוגי עסקאות אלה: סוגי עסקאות שקבע שר האוצר שלא לעניין גוף מסוים; החזר הוצאות; הענקות ותשלומים לפי חוק הכנסת, התשנ"ד-1994;

  8. עסקה שוועדת המכרזים שהחליטה על ההתקשרות לביצועה השתכנעה כי אין להעביר לגביה מסמך בדרך דיגיטלית, משיקולי הגנת הסייבר; בפרט זה, "ועדת מכרזים" – ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993;

  9. עסקה של משרד הביטחון הנוגעת לטיפול רפואי והכוללת מידע אישי של מטופל;

  10. עסקה ששווייה אינו עולה, בשנה, על 50,000 שקלים חדשים.