חוק עסקאות גופים ציבוריים - העברת מסמך בדרך דיגיטלית

 • חוק חדש (13 באוגוסט 1976) ס"ח 826.
  תיקון מס' 1 (9 באפריל 1987) ס"ח 1212: סעיפים 1, 2, 3.
  תיקון מס' 2 (26 ביולי 1990) ס"ח 1324: סעיפים 1, 2א.
  תיקון מס' 3 (7 באםריל 1992) ס"ח 1394: סעיף 1.
  תיקון מס' 4 (31 במרץ 1998) ס"ח 1663: סעיפים 2, 2א.
  תיקון מס' 5 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 3.
  תיקון מס' 6 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיפים 2ב, 3.
  תיקון מספר 7 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 2ב.
  תיקון מספר 8 (19 בדצמבר 2012) ס"ח 2326: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 9 (17 בדצמסר 2014) ס"ח 2484: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 10 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: 2ג (הוספה), הוספת התוספת.
  תיקון מס' 11 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: סעיף 2ב.
  צו ( 19 בספטמבר 2017) ק"ת 7866: תיקון התוספת.
  הודעה (31 בדצמבר 2017) י"פ 7658: סעיף 2.

לתחילת העמוד 2ג. העברת מסמך בדרך דיגיטלית
 • (א) בסעיף זה –
  "גוף מתוקצב" – כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

  "מסמך" – שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת תעודת משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי הפקודה.


  (ב) בהתקשרות בעסקה למכירת נכס או למתן שירות בין המדינה או גוף מתוקצב שחלות עליו ההוראות לפי סעיף קטן (ג)(3) ובין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים אלא בדרך דיגיטלית; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי הפקודה.


  (ג)

  (1) הוראות סעיף זה לא יחולו על גופים של המדינה או על סוגי עסקאות המנויים בתוספת;

  (2) שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת, ובכלל זה לקבוע מועדי תחילה ותוקף של תחולה וסוגי עסקאות; שינוי כאמור לעניין גופים ששר הבריאות הוא השר הממונה עליהם טעון הסכמה של שר הבריאות;

  (3) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין תחולת הוראות סעיף זה על סוגי גופים מתוקצבים, ולעניין זה רשאי הוא להתחשב בתקציב הגוף המתוקצב, במספר העסקאות בשנה שהוא מבצע או בסכומן, וכן בנסיבות מיוחדות שחלות בעניינו; הוראות כאמור לעניין רשות מקומית או חברה עירונית ייקבעו על ידי שר הפנים, ולעניין קופת חולים – על ידי שר הבריאות;

  (4) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין תחולת הוראות סעיף זה על סוגי ספקים, ולעניין זה רשאי הוא להתחשב בהיקף המחזור השנתי של הספק, במספר העסקאות בשנה שמבוצעות בינו ובין המדינה או הגוף המתוקצב או בסכום העסקה;

  (5) צווים ותקנות לפי סעיף קטן זה טעונים אישור של ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.


  (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין סוגי עסקאות שהכנסת היא צד להן לפי כל דין, יושב ראש הכנסת רשאי, בצו, לשנות את התוספת ובכלל זה לקבוע מועדי תחילה ותוקף של תחולה וסוגי עסקאות.