חוק עסקאות גופים ציבוריים - הגדרות

 • חוק חדש (13 באוגוסט 1976) ס"ח 826.
  תיקון מס' 1 (9 באפריל 1987) ס"ח 1212: סעיפים 1, 2, 3.
  תיקון מס' 2 (26 ביולי 1990) ס"ח 1324: סעיפים 1, 2א.
  תיקון מס' 3 (7 באםריל 1992) ס"ח 1394: סעיף 1.
  תיקון מס' 4 (31 במרץ 1998) ס"ח 1663: סעיפים 2, 2א.
  תיקון מס' 5 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 3.
  תיקון מס' 6 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיפים 2ב, 3.
  תיקון מספר 7 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 2ב.
  תיקון מספר 8 (19 בדצמבר 2012) ס"ח 2326: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 9 (17 בדצמסר 2014) ס"ח 2484: סעיף 2ב.
  תיקון מס' 10 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: 2ג (הוספה), הוספת התוספת.
  תיקון מס' 11 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2580: סעיף 2ב.
  צו ( 19 בספטמבר 2017) ק"ת 7866: תיקון התוספת.
  הודעה (31 בדצמבר 2017) י"פ 7658: סעיף 2.

לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "מכר", "נכס", "שירות", "עסקה", מחיר של עסקה" - כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - חוק מס ערך מוסף);

  "תושב ישראל" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה);

  "גוף ציבורי" - כל אחד מאלה:

  (1) המדינה;

  (2) גוף מתוקצב כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985;

  (3) מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה;

  (4) חברה ציבורית כמשמעותה בפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983, שמניותיה נסחרות בבורסה;

  (5) חבר-בני-אדם שאחד מהמפורטים בפסקאות (2) עד (4) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" - כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה;

  (6) כל המתקשר עם המדינה בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין, ושר האוצר קבע אותו כגוף ציבורי לענין זה בצו שפורסם ברשומות.

   

  "פקיד מורשה" – כל אחד מאלה:

  (1) פקיד שומה כמשמעותו בפקודה, לרבות עובד הכפוף לו שמינה;

  (2) מנהל המכס ומע"מ, לרבות עובד הכפוף לו שמינה.

   

  "חוק מסים" – חיקוק הדן בהטלת מסים או תשלומי חובה, ששר האוצר ממונה על ביצועו;

   

  "חוב סופי" – סכום שאדם חייב בו על פי חוק מסים ושאין לגביו עוד זכות להשגה, לערר או לערעור.