חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - תשלום ביתר

 • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
  תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
  תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד 9. תשלום ביתר
 • (א) מצא המנהל כי שולם למעסיק מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו לפי חוק זה, יחזיר המעסיק את ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה – סכום היתר), באמצעות רשות המסים בישראל או משרד ממשלתי אחר כאמור בסעיף 7(א), בתוך 90 ימים מהיום שבו הומצאה לו דרישה מנומקת להחזר. 

  (ב) מעסיק או עובד לעניין הגדרתו כעובד מזכה רשאי לפנות למנהל בבקשה לעיון חוזר בדרישה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 60 ימים מיום המצאת הדרישה להחזר.

  (ג) סכום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה, מהיום ששולם ועד ליום ההחזר.

  (ד) על סכום היתר ועל הפרשי ההצמדה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה), הוראות חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א–1980 , והוראות חוק קיזוז מסים, התש"ם–1980, כאילו היו חוב מס.

  (ה) סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע למעסיק לפי הוראות חוק זה.