חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף– 2020
 • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
  תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
  תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד

19. תיקון חוק הביטוח הלאומי – הוראת שעה

 • (א) בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ח' בתמוז
  התש"ף (30 ביוני 2020) (בחוק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, כך:

  (1) בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה יבוא "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202 – גם הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158";

  (2) בסעיף 238, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 כהכנסה מעבודה או ממשלח יד";

  (3) בסעיף 320(ח), המילים " לדמי אבטלה או" – לא ייקראו.

  (ב) חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף קטן (א), יחול על גמלת אזרח ותיק, גמלת שארים, קצבת נכות ודמי אבטלה המגיעים לפי חוק הביטוח הלאומי בעד החודשים מרס, אפריל, מאי ויוני 2020 לאדם שהיה זכאי לקבלת הגמלה או הקצבה כאמור, ובלבד שאלמלא התיקון הייתה הקצבה החודשית לנכה נמוכה יותר.

  (ג) אוצר המדינה יחזיר למוסד לביטוח לאומי כל סכום שהוצא בגין כל גמלה או תוספת גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה.