חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף– 2020

לתחילת העמוד 20. תיקון חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה
  • (א) בתקופת הוראת השעה, יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–19808 כך שבסעיף 12(ג), בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) יבוא:

    "(6) דמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח הלאומי."

    (ב) חוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף קטן (א), יחול, בתקופת הוראת השעה, על גמלה המגיעה לפי החוק האמור או על תשלום המגיע לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, ששולמו לאדם בעד תקופת הוראת השעה.