חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - קביעת זכאות למענק

 • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
  תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
  תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
  תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.

לתחילת העמוד 7. קביעת זכאות למענק
 • (א) הגיש מעסיק בקשה למענק, יקבע המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מקרב עובדי שירות התעסוקה (בסעיף זה – המנהל), בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, את זכאותו של המעסיק למענק ואת מספר העובדים המזכים במענק וסכום המענק בעד כל חודש שלגביו מתבקש המענק; שר האוצר רשאי, בהתקיים נסיבות מיוחדות, להאריך את התקופה האמורה.

  (ב) המנהל רשאי, ביוזמתו, לפי בקשת המעסיק או לפי בקשת העובד לעניין הגדרתו כעובד מזכה, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף זה, אם התגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעה זו; בקשת המעסיק או העובד כאמור תוגש בתוך 60 ימים מיום החלטת המנהל.

  (ג) החלטות המנהל לפי סעיף זה יינתנו בכתב, לרבות באופן מקוון, ויהיו מנומקות.